مقاله مقايسه اثرات ۸ هفته تمرين قدرتي و استقامتي بر سطح ويسفاتين پلاسماي مردان ميان سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات ۸ هفته تمرين قدرتي و استقامتي بر سطح ويسفاتين پلاسماي مردان ميان سال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات قدرتي
مقاله تمرينات استقامتي
مقاله ويسفاتين پلاسما
مقاله اختلالات چربي
مقاله مردان ميان سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي دميه امين
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه لندي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ويسفاتين يک آديپوکين تازه کشف شده است که با چاقي افزايش مي يابد. به روشني مشخص نيست که تمرين هاي قدرتي و استقامتي مي توانند با تغيير توده چربي و سطح چربي هاي خون در کاهش غلظت ويسفاتين پلاسما موثر باشند. هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات ۸ هفته تمرين قدرتي و استقامتي بر سطح ويسفاتين پلاسما در مردان ميان سال بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش کارآزمايي باليني است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران انجام شد. تعداد ۲۸ مرد ميان سال سالم با ميانگين سني ۳۸٫۳±۴٫۷ سال و قد ۱۷۳٫۵±۵٫۹ سانتي متر و شاخص توده بدني ۲۵٫۹±۲٫۹ کيلوگرم بر متر مربع به عنوان آزمودني انتخاب و به طور تصادفي به ۳ گروه کنترل (۱۰ نفر)، گروه تمرين هاي قدرتي (۹ نفر) و گروه تمرين هاي استقامتي (۹ نفر) تقسيم شدند. تمرين هاي قدرتي به مدت ۸ هفته با ۸۰ـ۶۵ درصد يک تکرار بيشينه، ۱۲ـ۸ تکرار، ۴ ـ ۲ نوبت و ۳ جلسه در هفته انجام شد. تمرين هاي استقامتي نيز به مدت ۸ هفته با شدت ۸۰ ـ ۶۵ درصد ضربان قلب بيشينه، به مدت ۳۴ـ۲۰ دقيقه و ۳ جلسه در هفته صورت گرفت. داده هاي جمع آوري شده به وسيله نرم افزار SPSS وآزمون آماري تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۸ هفته تمرين هاي قدرتي و استقامتي موجب کاهش معني دار درصد چربي، نسبت دور کمر به لگن و غلظت ويسفاتين پلاسما شد (P<0.05) .از طرف ديگر حداکثر اکسيژن مصرفي پس از اعمال هر دو نوع شيوه تمريني افزايش پيدا کرد که اين افزايش نسبت به گروه کنترل نيز معني دار بود (P<0.01)، علاوه بر اين، ارتباط معني داري بين سطح اوليه ويسفاتين با درصد چربي و سطح تري گليسريد مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان عنوان کرد که ۸ هفته تمرينات قدرتي و استقامتي به واسطه کاهش توده چربي موجب کاهش غلظت ويسفاتين پلاسما در مردان ميان سال مي شوند.