مقاله مقايسه اثربخشي آموزش هاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر سلامت روان جانبازان شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي آموزش هاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر سلامت روان جانبازان شيميايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهي
مقاله تنظيم هيجان
مقاله سلامت روان
مقاله جانبازان شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آرياپوران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احدي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت روان پايين يکي از مشکلات روان شناختي جانبازان شيميايي است. هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي آموزش هاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر سلامت روان جانبازان شيميايي بود.
روش: روش پژوهش حاضر آزمايشي (پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري) با استفاده از دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل بود. ۴۷ نفر از جانبازان شيميايي داراي نمره بالا در پرسشنامه سلامت عمومي از شهرستان سردشت، به صورت تصادفي انتخاب و سپس در سه گروه آموزش ذهن آگاهي، آموزش تنظيم هيجان و کنترل جايگزين شدند. براي گروه اول آموزش ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس و براي گروه دوم آموزش تنظيم هيجان اعمال شد و به گروه کنترل هيچ آموزشي داده نشد. جمع آوري داده ها با کمک پرسشنامه سلامت عمومي انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي نشان داد که ميانگين نمرات سلامت روان در گروه آموزش ذهن آگاهي نسبت به گروه آموزش تنظيم هيجان و در گروه آموزش تنظيم هيجان نسبت به گروه کنترل در پس آزمون و پيگيري به طور معني داري بهبود يافته است. همچنين يافته ها نشان داد که ميانگين نمرات علايم جسماني، اضطراب، افسردگي و اختلال در عملکرد اجتماعي در گروه هاي آزمايش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون و پيگيري کاهش معني دار داشته است.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاکي از اثربخشي آموزش هاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر بهبود سلامت روان جانبازان شيميايي است. بنابراين، توجه به اثربخشي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر سلامت روان در جانبازان شيميايي از اهميت ويژه اي برخوردار است.