مقاله مقايسه اثربخشي استعاره هاي زبان اول و زبان دوم در فرآيند استعاره درماني افراد دو زبانه مبتلا به افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي استعاره هاي زبان اول و زبان دوم در فرآيند استعاره درماني افراد دو زبانه مبتلا به افسردگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعاره
مقاله استعاره درماني
مقاله دو زبانگي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده فرد سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از موضوعاتي که اخيرا در روان شناسي شناختي مورد توجه قرار گرفته، مفهوم استعاره است. خصوصيات شناختي استعاره ها سبب شده تا در درمان هاي شناختي نيز به کار گرفته شوند. با توجه به آن که استعاره ها در زبان هاي مختلف زاييده همان فرهنگ و اجتماع هستند، اين پژوهش قصد دارد تا تفاوت اثربخشي استعاره هاي زبان اول و دوم در فرآيند استعاره درماني افراد دو زبانه افسرده را مورد مقايسه قرار دهد.
روش: ۱۹ بيمار دو زبانه آذري زبان از بين مراجعه کنندگان به سه مرکز درماني در شهر تهران، با در نظر گرفتن معيارهاي گروه نمونه و به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده هاي خط پايه شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، آزمون افسردگي بکBDI – II ، آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون وپرسشنامه توانشهاي کاربردي زبان بود. سپس اين افراد در دو گروه تحت ۱۲ جلسه استعاره درماني قرار گرفتند که درمان در گروه اول (تعداد=۸) تنها با استعاره هايي به زبان فارسي و در گروه دوم (تعداد=۱۱) تنها با استعاره هايي به زبان آذري صورت پذيرفت. افسردگي افراد پس از طي دوره درمان مجددا با آزمون بک ارزيابي شد. ميزان افسردگي قبل و بعد از درمان، با آزمون آماري تجزيه و تحليل کواريانس مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان دادند که رويکرد استعاره درماني در هر دو گروه منجر به کاهش نمرات افراد در آزمون افسردگي بک شده است. به علاوه نتايج آزمون تجزيه و تحليل کواريانس نشان داد که بين دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به اين يافته ها مي توان چنين نتيجه گيري نمود که استفاده از استعاره هاي متناسب با زبان و فرهنگ بومي مراجعين، به نحو قابل توجهي اثربخشي درمان هاي شناختي را تحت تاثير قرار داده و موجب افزايش آن مي گردد.