مقاله مقايسه اثربخشي تکنيک هاي حساسيت زدايي تدريجي، جرات آموزي و ترکيب آنها در درمان بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي تکنيک هاي حساسيت زدايي تدريجي، جرات آموزي و ترکيب آنها در درمان بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت زدايي
مقاله جرات آموزي
مقاله اختلال هراس اجتماعي موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توزنده جاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجات حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كمال پور نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، به منظور مقايسه اثر بخشي تکنيک هاي حساسيت زدايي تدريجي، جرات آموزي و ترکيب آنها (در مقايسه با گروه کنترل) در درمان اختلال هراس اجتماعي انجام شده است. بدين منظور نمونه اي به حجم ۳۲ نفر از افراد مبتلا به اختلال هراس اجتماعي (۱۸ تا ۲۳ ساله ) از بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، پيام نور و فردوسي نيشابور انتخاب و به صورت تصادفي جايگزيني در چهار گروه درمان و کنترل کاربندي شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات، از مصاحبه باليني و پرسشنامه هاي خودسنجي استفاده شد سپس، داده ها با استفاده از تحليل واريانس يك عاملي و آزمون تعقيبي توکي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج، نشان داد که روش هاي درمان حساسيت زدايي تدريجي، جرات آموزي و ترکيب آنها فقط در دوره درمان موثر بوده و بعد از درمان از اثر بخشي آنها کاسته شده است. همچنين، روش ترکيبي، نسبت به دو روش ديگر در متغيرهاي پژوهش، اثر بخشي بيشتري داشته است.