مقاله مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ و فلئوکزتين در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ و فلئوکزتين در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي
مقاله اجباري
مقاله رفتار درماني شناختي
مقاله مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ
مقاله فلئوکزتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، مقايسه ميزان اثربخشي رفتار درماني شناختي، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ و فلئوکزتين در بيماران وسواسي – اجباري است. اين بررسي از نوع آزمايشي بود. آزمودني هاي پژوهش را ۵۹ نفر بيمار وسواسي – اجباري که به صورت جايگزيني تصادفي در چهار گروه رفتار درماني شناختي، مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ، فلئوکزتين و ليست انتظار جاي داده شده بودند، تشکيل مي دادند. آزمودني هاي چهار گروه از نظر متغيرهايي چون سن، جنس، سطح تحصيلات و وضيعت تاهل همتاسازي شده بودند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي وسواسي – اجباري مادزلي، افسردگي بک و اضطراب بک استفاده شد. نمره هاي به دست آمده از ارزيابي ها در سه مرحله (پيش آزمون، پس آزمون و دو ماه بعد از پس آزمون) به کمک آزمون هاي آماري تحليل واريانس چند متغيره يک راهه و آزمون تعقيبي «تي» توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که در کاهش علایم وسواسي، رفتار درماني شناختي موثرتر از فلئوکزتين در هر دو دوره کوتاه مدت (P=0.05) و بلند مدت ((P=0.01 است. همچنين بين رفتار درماني شناختي و گروه کنترل، اين تفاوت در کوتاه مدت و بلند مدت معنادار است (۰٫۰۱)P  مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ فقط دربلند مدت موثرتر از فلئوگزتين است (P=0.05) و بين مواجهه سازي و جلوگيري ازپاسخ و گروه کنترل، اين تفاوت درکوتاه مدت و بلند مدت معنادار است ((P=0.01، اما اين تفاوت بين فلئوکزتين و گروه کنترل فقط در کوتاه مدت معنادار است ((P=0.05 در کاهش علایم افسردگي بيماران وسواسي هم فلئوکزتين اثر درماني بيش تري نسبت به رفتار درماني شناختي در کوتاه مدت و بلند مدت (۰٫۰۵)P  و همچنين نسبت به مواجهه سازي و جلوگيري ازپاسخ درکوتاه مدت (P=0.01) و بلند مدت ((P=0.05 دارد. همچنين بين فلئوکزتين و گروه کنترل، اين تفاوت درکوتاه مدت (P=0.01) و بلند مدت ((P=0.05 معنادار است. برپايه يافته هاي اين پژوهش نتيجه گرفته مي شود که رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در کاهش علایم وسواسي بيماران وسواسي – اجباري و فلئوکزتين هم در کاهش سطح افسردگي اين بيماران اثر درماني عمده دارند. همچنين رفتار درماني شناختي و مواجهه سازي و جلوگيري از پاسخ در طولاني مدت بيش تراز فلئوکزتين اثرهاي درماني خود را حفظ مي کند.