مقاله مقايسه اثربخشي درمان فراشناختي، درمان با فلووکسامين و درمان ترکيبي بر بهبود باورهاي فراشناختي و پريشاني ذهني بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي درمان فراشناختي، درمان با فلووکسامين و درمان ترکيبي بر بهبود باورهاي فراشناختي و پريشاني ذهني بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي- اجباري
مقاله درمان فراشناختي
مقاله فلووکسامين
مقاله درمان ترکيبي
مقاله باورهاي فراشناختي
مقاله پريشاني ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاره حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحيد محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر درمان فراشناختي، درمان با فلووکسامين و درمان ترکيبي (درمان فراشناختي و درمان با فلووکسامين) بر بهبود باورهاي فراشناختي و پريشاني ذهني بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري.
روش: در يک طرح آزمايشي ۲۱ بيمار سرپايي مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري، به طور تصادفي، در يکي از سه گروه درماني فراشناختي، فلووکسامين و ترکيبي قرار داده شدند. بيماران هر سه گروه ۱۰ هفته تحت درمان قرار گرفتند. براي سنجش پريشاني ذهني بيماران از مقياس واحدهاي ذهني ناراحتي و براي سنجش باورهاي فراشناختي آنها از پرسشنامه فراشناخت -۳۰ در شروع و پايان درمان استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان دادند که درمان فراشناختي و ترکيبي بيشتر از درمان با فلووکسامين باعث بهبود معنادار شدت پريشاني ذهني، باورهاي مثبت به نگراني، باورهاي منفي به نگراني، اعتماد شناختي و نياز به کنترل افکار مي شوند (p<0.01). اثر درمان فراشناختي و درمان ترکيبي بر بهبود بيماران هيچ تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: درمان فراشناختي و ترکيبي بيش از درمان با فلووکسامين بر بهبود باورهاي فراشناختي و پريشاني ذهني بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري تاثير دارد.