مقاله مقايسه اثربخشي روش‌ هاي ايمن ‌سازي در برابر استرس در مقابل آموزش روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي بر بهزيستي روان شناختي فرزندان پسر جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي روش‌ هاي ايمن ‌سازي در برابر استرس در مقابل آموزش روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي بر بهزيستي روان شناختي فرزندان پسر جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
مقاله بهزيستي روان شناختي
مقاله آموزش گروهي روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي
مقاله آموزش گروهي تکنيک ‌هاي ايمن ‌سازي در مقابل استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري كريم
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي روش ‌هاي ايمن ‌سازي در برابر استرس و آموزش روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي بر بهزيستي روان‌ شناختي فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفته ‌است.
مواد و روش ‌ها: جامعه آماري پژوهش شامل نوجوانان پسر ۱۸-۱۴ ساله شهر اصفهان بود. به منظور انجام اين پژوهش، ۴۵ نفر نوجوان پسر از ميان جامعه فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان به شيوه نمونه ‌گيري تصادفي خوشه ‌اي، انتخاب و با روش تصادفي به گروه‌ هاي آزمايشي ايمن ‌سازي در مقابل استرس و آموزش گروهي روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي و کنترل گمارده شدند (هر گروه ۱۵ نفر).
روش پژوهش آزمايشي بود. مداخلات آموزشي روان ‌شناختي برروي گروه ‌هاي آزمايش انجام‌ گرفت. ابزارهاي مورد استفاده عبارت از پرسشنامه بهزيستي – روان ‌شناختي برومند، مولوي و پرسشنامه روان‌ شناختي ريف و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي محقق ساخته بود.
داده ‌هاي بدست آمده با روش آماري تحليل کواريانس چند متغيري (مانکوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ‌ها: نتايج پژوهش نشان‌ داد که مداخله با روش ايمن‌ سازي در مقابل استرس و آموزش گروهي روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي درمقايسه با گروه کنترل در مرحله پيش آزمون – پس ‌آزمون و پيش ‌آزمون – پيگيري بر بهزيستي روان ‌شناختي فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر بود (p=0.023).
نتيجه‌ گيري: روش ايمن ‌سازي در مقابل استرس نسبت به آموزش روابط بين فردي و مهارت ‌هاي اجتماعي کارآمد‌تر بود.