مقاله مقايسه اثربخشي روش هاي ايمن سازي رواني مايکنبام و مهارتهاي مطالعه و ترکيبي از هر دو روش در افزايش خودکارآمدي دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي روش هاي ايمن سازي رواني مايکنبام و مهارتهاي مطالعه و ترکيبي از هر دو روش در افزايش خودکارآمدي دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمن سازي رواني مايکنبام
مقاله مهارتهاي مطالعه
مقاله خودکارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيق ايراني سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي اثربخشي سه روش آموزشي ايمن سازي رواني، مهارتهاي مطالعه و ترکيبي از اين دو روش در افزايش خودکارآمدي در چهار گروه از دانش آموزان داراي اضطراب امتحان است. نمونه آماري اين تحقيق ۸۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول ساکن اردبيل در سال ۱۳۸۵ بودند که از ۴۵۰ نمونه و با توجه به پرسشنامه اسپيل برگر انتخاب شدند و روشهاي آموزشي ايمن سازي رواني، مهارتهاي مطالعه و ترکيبي از اين دو روش براي چهار گروه اجرا شد که سه گروه آموزشي و يک گروه گواه بودند. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد که بين روشهاي آموزش ايمن سازي رواني مايکنبام و آموزش مهارت هاي مطالعه و ترکيبي از دو روش با گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد.