مقاله مقايسه اثربخشي زوج درماني اليس به صورت انفرادي و توام در كاهش تعارضات زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي زوج درماني اليس به صورت انفرادي و توام در كاهش تعارضات زناشويي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درماني اليس
مقاله تعارضات زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش مقايسه اثربخشي زوج درماني شناختي اليس به صورت انفرادي و توام در كاهش تعارضات زناشويي بود. آزمودني هاي نمونه پژوهش شامل ۳۶ زوج (۷۲ نفر زن و مرد) از ۱۵۰ زوج متقاضي مشاوره بودند كه به دليل درگيري و تعارض به شعب شوراي حل اختلاف شهر اهواز مراجعه کرده بودند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه ۴۲ سوالي تعارضات زناشويي استفاده شد و زوج هاي نمونه پژوهش آن را در مرحله قبل و بعد از مداخله آزمايشي (ارايه متغير مستقل) تكميل كردند. آزمودني ها به صورت تصادفي در ۳ گروه (زوج درماني انفرادي، زوج درماني توام و گواه) تقسيم شدند. داده هاي به دست آمده با روش تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي توكي روي ميانگين تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج آماري نشان داد كه هر دو شيوه زوج درماني در كاهش تعارضات زناشويي موثر بوده اند. به علاوه در مقايسه شيوه هاي مختلف زوج درماني با همديگر اين نتايج به دست آمد: در كاهش كل تعارضات زناشويي (P<0.0001)، خرده مقياس كاهش رابطه جنسي (P<0.016) و جدا كردن امور مالي (P<0.013) شيوه انفرادي اليس اثربخش تر بوده است. ليكن در خرده مقياس هاي كاهش همكاري، افزايش واكنش هيجاني، جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطه با خويشاوندان خود و كاهش رابطه با خويشاوندان همسر تفاوت معناداري بين دو شيوه انفرادي و توام مشاهده نگرديد.