مقاله مقايسه اثربخشي فرآيند داوري و مشاوره خانواده بر كاهش تعارض زوجين مراجعه كننده به دادگاه هاي خانواده شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي فرآيند داوري و مشاوره خانواده بر كاهش تعارض زوجين مراجعه كننده به دادگاه هاي خانواده شهر اصفهان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوري خانوادگي
مقاله مشاوره
مقاله تعارضات زناشويي
مقاله زوجين متقاضي طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير فرآيند داوري بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق و مقايسه آن با فرآيند مشاوره مي باشد. در اين راستا ۱۵ زوج داوري و ۱۵ زوج مشاوره به صورت نمونه در دسترس از زوجين مراجعه کننده به مرکز «مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق» سازمان بهزيستي شهر اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش پژوهش شامل دو روش: ۱) توصيفي از نوع پيمايش ۲) نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون بوده است. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي و براتي و همچنين پرسشنامه محقق ساخته تعارضات زناشويي قليلي و فاتحي زاده استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل نتايج از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاکي از آن بود که فرآيند داوري بر کاهش تعارضات زناشويي و ابعاد آن در زوجين متقاضي طلاق موثر نبوده است(p>0.05)  در صورتي که فرآيند مشاوره بر کاهش تعارضات زناشويي و ابعاد آن در زوجين متقاضي طلاق موثر بوده است(p<0.05) . در هيچ يک از فرآيندهاي داوري و مشاوره تفاوتي در تاثير بر حسب جنسيت مشاهده نشد (p>0.05).