مقاله مقايسه اثربخشي و عوارض جانبي استفاده روزانه با استفاده يك روز در ميان كرم موضعي ۵- فلوئورويوراسيل %۵ در درمان كراتوز اكتينيك: كارآزمايي باليني تصادفي داراي شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي و عوارض جانبي استفاده روزانه با استفاده يك روز در ميان كرم موضعي ۵- فلوئورويوراسيل %۵ در درمان كراتوز اكتينيك: كارآزمايي باليني تصادفي داراي شاهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۵- فلوئورويوراسيل
مقاله كراتوز اكتينيك
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمس شهشهاني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدپور پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سومين تومور شايع در ميان مراجعان به متخصصان پوست كراتوز اكتينيك مي باشد. در ميان شايع ترين درمان هاي در دسترس درمان هاي موضعي شامل -۵- فلوئورويوراسيل (۵-FU) قرار دارند. با توجه به عوارض جانبي ناشي از فلوئورويوراسيل موضعي، هدف اين مطالعه مقايسه دو روش استفاده موضعي از فلوئورويوراسيل از نظر پاسخ به درمان و عوارض جانبي است.
روش اجرا: بيماران مبتلا كراتوزاكتينيك تاييد شده از سوي پاتولوژي كه با معيارهاي ورود به مطالعه مطابقت داشتند انتخاب و به دو گروه تقسيم شدند. يك گروه فلوئورويوراسيل موضعي را به صورت روزانه و گروه ديگر به صورت يك روز در ميان مورد استفاده قرار دادند. دو هفته بعد از پايان دوره درمان يك ماهه، ميزان كاهش، در ضايعات و درد ناشي از درمان توسط دو متخصص پوست عضو هيئت علمي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۳۸ بيمار، شامل ۲۳ مرد و ۱۵ زن، مورد بررسي قرار گرفتند. در گروهي كه يك روز در ميان مورد درمان قرار گرفتند ميزان عوارض جانبي به صورت معني داري كم تر بود اما اثر درماني در دو گروه تقريبا در يك حد قرار داشت.
نتيجه گيري: استفاده يك روز در ميان از فلوئورويوراسيل يك جايگزين قابل قبول براي استفاده روزانه از آن است بدون اين كه اثر درمان به صورت معني داري مورد تغيير قرار دهد.