مقاله مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي و گروه درماني شناختي – رفتاري کلاسيک بر کيفيت ارتباط زناشويي بانوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي و گروه درماني شناختي – رفتاري کلاسيک بر کيفيت ارتباط زناشويي بانوان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي ـ رفتاري
مقاله توصيه هاي مذهبي
مقاله کيفيت ارتباط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زادهوش سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي و گروه درماني شناختي ـ رفتاري کلاسيک بر کيفيت ارتباط زناشويي بانوان بود. نمونه پژوهش شامل ۳۳ نفر از بانوان مراجعه کننده به کلينيک هاي شهر تهران بود که به شيوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل جايگزين شدند.
يکي از گروه هاي آزمايش ۸ جلسه درمان شناختي ـ رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي و ديگري ۸ جلسه درمان شناختي ـ رفتاري کلاسيک دريافت کرد و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد. ابزارهاي به کار رفته در اين پژوهش عبارتند از: پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين و پرسشنامه نگرش مذهبي که هر دو ابزار از روايي و پايايي خوبي برخوردارند. نتايج حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد که گروه درماني شناختي ـ رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي در مقايسه با گروه درماني شناختي ـ رفتاري کلاسيک و گروه کنترل در افزايش کيفيت ارتباط زناشويي بانوان به طور معناداري موثرتر بوده است (P<0.0001). هم چنين در خرده مقياس سبک هاي ارتباطي بين سه گروه تفاوت معناداري مشاهده شد(P<0.0001) . به اين معنا که در گروه درماني شناختي ـ رفتاري همراه با توصيه هاي مذهبي، نسبت به دو گروه ديگر بهبود بيشتري در سبک هاي ارتباطي حاصل شده است. تفاوت بين سه گروه در ساير خرده مقياس ها معنادار نبود (P>0.05).