مقاله مقايسه اثرهالوتان و پروپوفول بر روي تستهاي کبدي بعد از بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرهالوتان و پروپوفول بر روي تستهاي کبدي بعد از بيهوشي عمومي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوتان
مقاله پروپوفول
مقاله آنزيم هاي کبدي
مقاله بيهوشي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هالوتان شايعترين داروي بيهوشي استنشاقي مورد استفاده در دنيا مي باشد. به تازگي تمايل به استفاده از دارو هاي بيهوشي تزريقي نظير پروپوفول افزايش يافته است. اين مطالعه به منظور مقايسه اثر اين دو داروي بيهوشي بر روي تستهاي کبدي بعد از بيهوشي عمومي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي بر روي ۵۸ بيمار ۶۹-۱۴ ساله کلاس يک دسته بندي انجمن متخصصان بيهوشي آمريکا که فاقد بيماري اوليه کبدي، قلبي و کليوي بودند و جهت عمل جراحي الکتيو (جراحي گوش و حلق بيني، چشم، ارتوپدي، جراحي عمومي و اورولوژي) بستري شده بودند، انجام گرديد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. ۳۰ نفر در گروه پروپوفول و ۲۸ نفر در گروه هالوتان قرار گرفتند. در هر دو گروه بر اساس وزن بيمار از داروهاي مسکن جهت آماده سازي استفاده و القا بيهوشي نيز انجام شد. براي گروه پروپوفول از تزريق وريدي و مداوم پروپوفول و در گروه ديگر از هالوتان ۰٫۵-۱ درصد به صورت استنشاقي استفاده گرديد. از تمام بيماران سه نمونه خون بطور جداگانه قبل از بيهوشي، ۲۴ ساعت و ۷ روز بعد از آن گرفته شد و از لحاظ ميزان AST و  ALT و ALP و بيلي روبين توتال و مستقيم مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: مدت زمان بيهوشي در گروه پروپوفول ۹۱±۱۴٫۷ دقيقه و در گروه هالوتان ۹۳٫۲±۱۷ دقيقه بود که از نظر آماري مدت زمان بيهوشي در دو گروه معني دار نبود. سطحALP ، ميزان بيلي روبين توتال و مستقيم پس از ۷ روز از بيهوشي تفاوت معني داري در دو گروه نداشت ولي ميزان اي اس تي (P=0.008) و اي آي تي (P=0.003) .به طور معني داري در گروه هالوتان بيشتر از پروپوفول بوده است.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که پروپوفول در مقايسه با هالوتان اثر کمتري بر افزايش سطح آنزيم هاي کبدي دارد. لذا مي توان در تجويز داروهاي بيهوشي اين مورد را مدنظر داشت.