مقاله مقايسه اثرهاي سه گونه مرتعي بر حاصخيزي خاک در منطقه شازند اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۵۷۴ تا ۵۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرهاي سه گونه مرتعي بر حاصخيزي خاک در منطقه شازند اراک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شازند
مقاله خصوصیات خاک
مقاله Agropyron taui ،Astragalus ammodendron ،Bromus tomentellus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري كيا زينب
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هـدف از اين تحقيق مقايسه عناصر  N, P, kدر خاک پاي سه گونه مرتعيAgropyron taui ،Astragalus ammodendron  و  Bromus tomentellusو خاک منطقه شاهد است. به نحوي که پس از شناسايي رويشگاههاي اين سه گونه در منطقه شازند اراک، در انتهاي فصل رويش (تابستان ۱۳۸۶) نمونه برداري در مناطق معرف هر رويشگاه به روش تصادفي سيستماتيک از خاک انجام شد. به طوري که براي بررسي ويژگيهاي مورد مطالعه در هرگونه در امتداد ۴ ترانسکت (۲ ترانسکت به صورت موازي و ۲ ترانسکت به صورت عمودي)، تعداد ۱۰ پلات يک مترمربعي مستقر گرديد. بنابراين در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت در داخل پلات اول و آخر نمونه برداري خاک از پاي گونه ها از دو عمق ۰-۱۰ و ۱۰-۴۰ سانتي متري خاک انجام شد. همچنين نمونه برداري از مناطق شاهد (بدون گونه) برداشت و سپس خصوصيات نيتروژن، فسفر و پتاسيم خاک اندازه گيري شد. پس از بررسي داده ها، تجزيه و تحليل آنها با استفاده از آزمون هاي تجزيه واريانس و آزمونt  مستقل انجـام شد. نتايج حکايت از اين دارد که در خاک عمق اول گونهAg.tauri  مقدار نيتروژن، فسفر و پتاسيم بيشتر از دو گونه ديگر مي باشد و اغلب موارد مقدار عناصر نيتروژن و پتاسيم در خاک زير گونه ها بيش از خاک منطقه شاهد است که نشان دهنده افزايش حاصلخيزي در خاک زير گونه ها نسبت به مناطق شاهد مي باشد که مي توان آن را ناشي از ريزش اندام هوايي اين گياهان و در نتيجه تشديد فعاليت هاي بيولوژيک موجودات زنده دانست.