مقاله مقايسه اثر آنتي اکسيدانتي برگ گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis) با ويتامين «ث» بر اختلالات يادگيري ناشي از استات سرب در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر آنتي اکسيدانتي برگ گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis) با ويتامين «ث» بر اختلالات يادگيري ناشي از استات سرب در رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدانت
مقاله بادرنجبويه
مقاله ويتامين ث
مقاله اختلالات يادگيري
مقاله استات سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: مومني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: غيور نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اکسيدانت ها داراي اثرات مخربي بر يادگيري و حافظه هستند. سرب نيز به واسطه ايجاد استرس اکسيداتيو داراي اثرات مشابهي است. هدف از اجراي مطالعه حاضر، بررسي و مقايسه اثرات آنتي اکسيدانتي بالقوه بادرنجبويه با اثرات آنتي اکسيدانتي ويتامين ث بر اختلالات يادگيري ناشي از تجويز استات سرب در دوره جنيني و شيرخوارگي است.
مواد و روش كار: پانزده رت نژاد ويستار آميزش يافته به يک گروه کنترل و چهار گروه آزمايشي شامل: بادرنجبويه (درصد)، سرب (۰٫۲ درصد)، بادرنجبويه + سرب و ويتامين ث + سرب (کنترل مثبت) تقسيم شدند. تجويز بادرنجبويه به همراه جيره غذايي و سرب و ويتامين ث از طريق آب آشاميدني صورت گرفت. تيمار از روز هفت حاملگي شروع و طي دوران بارداري و شيرخوارگي نوزادان ادامه داشت. پس از آن و زماني که زاده ها به سن چهار ماهگي رسيدند، از زاده هاي متعلق به هر مادر دو رت نر انتخاب و قابليت يادگيري و دوام آن به وسيله ماز T چندواحدي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد که اگرچه در مقايسه با ساير گروه ها، ميزان يادگيري و دوام آن در گروه کنترل منفي (سرب) به طور چشمگيري کاهش مي يابد (p<0.05). اما بين گروههاي کنترل، کنترل مثبت و گروه هاي آزمايشي تفاوت معناداري وجود ندارد.
نتيجه گيري: از آنجا که گروه بادرنجبويه + سرب تفاوت معناداري با گروه سرب + ويتامين ث ندارد و بادرنجبويه اثرات مشابه با ويتامين ث را نشان داد، مي توان از آن به عنوان يک آنتي اکسيدانت طبيعي نام برد.