مقاله مقايسه اثر آنتي ميکروبيال گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد و خمير کلسيم هيدروکسايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر آنتي ميکروبيال گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد و خمير کلسيم هيدروکسايد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوتاپرکاي
مقاله کلسيم هيدروکسايد
مقاله عامل ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري اسحاق علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادملاشاهي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحريکات ميکروبي مهمترين عامل آسيب رسان به بافت پالپ و نسوج پري آپيکال است. بنابراين هدف اصلي از درمان هاي اندودنتيک حذف کامل يا به حداقل رساندن ميکروارگانيسم ها به کمک روش هاي شيميايي – مکانيکي مي باشد. يکي از مواد شيميايي مورد استفاده در درمان هاي اندودنتيک، کلسيم هيدروکسايد است. مخروط هاي گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد نيز به جامعه دندانپزشکي معرفي شده اند. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر ضدميکروبي اين ماده با خمير کلسيم هيدروکسايد در کانال هاي ريشه عفوني مي باشد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه ۹۰ دندان انسيزور ماگزيلاي کشيده شده انسان انتخاب شد، پس ازآماده سازي کانال ها و استريل کردن ريشه ها، تمام نمونه ها (بجز ۱۰ نمونه کنترل منفي) توسط باسيلوس سابتيليس آلوده گرديد. ۸۰ ريشه آلوده به طور تصادفي به سه گروه تقسيم شد: ۱۰ ريشه در گروه کنترل مثبت (بدون درمان)، ۳۵ ريشه در گروه A (درمان با گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد) و ۳۵ ريشه در گروه B (درمان با خمير کلسيم هيدروکسايد) اثرآنتي ميکروبيال اين مواد روي نمونه هاي آلوده در روزهاي ۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ پس از درمان مورد مطالعه قرارگرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که بين اثر ضدميکروبي خمير و گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد اختلاف معني داري وجود ندارد (P=0.35) اثر ضدميکروبي خمير و گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد با گذشت زمان افزايش مي يابد، ولي اين افزايش از روز سوم معني دار مي شود (P=0.01).
نتيجه گيري: با توجه به عدم تفاوت معني دار در فعاليت ضدميکروبي گوتاپرکاي حاوي کلسيم هيدروکسايد در مقايسه با خمير کلسيم هيدروکسايد به نظر مي رسد استفاده از اين محصول در کانال هاي عفوني ريشه به عنوان پوشش داخل کانال نيازمند مطالعات بيشتري مي باشد.