مقاله مقايسه اثر الگوي پيش سازمان دهنده و روش سخنراني در افزايش يادداري و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر الگوي پيش سازمان دهنده و روش سخنراني در افزايش يادداري و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر مرودشت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي پيش سازمان دهنده
مقاله روش سخنراني
مقاله يادداري
مقاله وسعت انتقال
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نعمتي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاني حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع تحقيق نيمه تجربي است که به منظور مقايسه تاثير استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده و روش سخنراني در افزايش يادداري و وسعت انتقال و رابطه آنها با سطح عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدايي شهر مرودشت انجام شده است.
اهداف کلي در اين تحقيق: تبيين روش استفاده از پيش سازمان دهنده در تدريس و توجه دادن به اهميت و ارزش اين روش، ايجاد نگرش مثبت در معلمان نسبت به استفاده از پيش سازمان دهنده ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پيام آموزشي، پيش سازمان دهنده، آزمون معلم ساخته و پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان دختر کلاس دوم ابتدايي شهر مرودشت بود که در سال ۸۵-۸۶ مشغول به تحصيل بودند. نمونه پژوهش شامل ۸۰ دانش آموخته دختر مي باشد که به صورت خوشه اي انتخاب و در گروه هاي کنترل و آزمايش جايگزين شدند. از ۲ گروه پيش آزمون گرفته شد. که تفاوت معناداري بين دو گروه وجود نداشته باشد. بعد از آن گروه آزمايش ابتدا تحت تاثير پيش سازمان دهنده ها و سپس پيام آموزشي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل تنها پيام آموزشي را با استفاده از روش سخنراني دريافت کرد. بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و در طي ۲۴ روز ۲ آزمون تعقيبي و تاخيري از هر دو گروه به عمل آمد داده ها با استفاده از روش مقايسه ميانگين ها و از طريق t-test گروه هاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها نشان داد که ميان گروه هاي آزمايش و کنترل در ۳ آزمون (پس آزمون، آزمون تعقيبي، آزمون تاخيري) تفاوت معني دار است و افزايش ياد داري و وسعت انتقال و عملکرد تحصيلي در گروه آزمايش بيش از گروه کنترل است. بنابراين بر اساس يافته هاي پژوهش استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده نسبت به روش سخنراني ياد داري مطلب و انتقال دور يادگيري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان را افزايش مي دهد.