مقاله مقايسه اثر ايزو فلوران و سووفلوران بر لرز پس از بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۲۹۵ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ايزو فلوران و سووفلوران بر لرز پس از بيهوشي عمومي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوفلوران
مقاله سووفلوران
مقاله لرز پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي
جناب آقای / سرکار خانم: قلمزن محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لرز يكي از عوارض ناخواسته پس از بيهوشي است كه مي تواند مصرف اكسيژن را بالا برد و به تبع آن، عوارضي ايجاد كند. اين مساله، در افرادي كه سابقه بيماريهاي زمينه اي مثل بيماريهاي قلبي و تنفسي دارند، بيشتر حايز اهميت است. استفاده از گازهاي جديد بيهوش كننده، با توجه به خواص مفيد بيشتر و عوارض كمتر رو به گسترش است. انجام مطالعه روي عوارض اين گازها، ما را در استفاده بهتر از آنها كمك مي كند. اين مطالعه با هدف مقايسه اثر ايزوفلوران و سووفلوران بر لرز پس از بيهوشي انجام شد.
مواد و روش ها: در يك كارآزمايي باليني دو سو بي خبر تصادفي شده، ۱۰۰ بيمار ۱۸ تا ۶۵ سال پس از رعايت معيارهاي ورود و خروج، در دو گروه (هر گروه ۵۰ نفر) تقسيم شدند و تحت جراحي الكتيو ارتوپدي اندام تحتاني قرار گرفتند. وقوع لرز پس از عمل و شدت آن بررسي گرديد و از صفر تا سه درجه بندي شد. يافته ها با آزمونهاي تي و مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند. مقدار p كمتر از ۰۵/۰ معني دار تلقي شد. يافته ها: دو گروه از نظر سن، جنس و مدت بيهوشي اختلاف معني داري نداشتند. فراواني لرز و شدت آن، پس از بيهوشي با اين دو گاز اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: در بيماران بزرگسال تحت اعمال جراحي الكتيو ارتوپدي در اندام تحتاني، دو گاز ايزوفلوران و سووفلوران، از نظر شيوع لرز پس از عمل تفاوتي با هم ندارند.