مقاله مقايسه اثر بخشي ترکيب دگزامتازون و متوکلوپراميد با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحي آدنوتانسيلکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي ترکيب دگزامتازون و متوکلوپراميد با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحي آدنوتانسيلکتومي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوكلوپراميد
مقاله دگزامتازون
مقاله اندانسترون
مقاله آدنوتانسيلكتومي
مقاله تهوع و استفراغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاياني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: امي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عمل جراحي آدنوتانسيلکتومي از شايع ترين جراحي ها در حيطه عمل جراحي گلو و حلق و بيني مي باشد و متاسفانه شايع ترين علت تاخير در ترخيص اين بيماران تهوع و استفراغ مي باشد و نيز شايعترين عارضه اين جراحي در ريکاوري از بيهوشي مي باشد. استفاده از داروهايي که بتواند با کمترين عارضه و قيمت در کنترل اين مشکل موثر باشد مي تواند با کم کردن عوارض، ترخيص بيمار و مشکلات همراه را کمتر سازد.
روش كار: در اين مطالعه ۶۰ بيمار کانديد عمل جراحي آدنوتانسيلکتومي که به اتاق عمل بيمارستان لقمان معرفي شده بودند در يک دوره ۶ ماهه مورد بررسي قرار گرفتند. اين بيماران به دو گروه ۳۰ تايي تقسيم شدند که در گروه يک داروهاي دگزامتازون و متوکلوپراميد و در گروه دوم اندانسترون به همراه همان مقدار آب مقطر بلافاصله بعد از اينداکشن دريافت کردند، با NG tube هواي معده آنها تخليه شد و جهت حفظ بيهوشي پروپوفل ميکروگرم بازاي هر کيلوگرم وزن بدن به همراه (۵۰%O2 + 50%N2O) دريافت کردند سپس در زمان هاي ۳-۰، ۱۲-۳، ۲۴-۱۲ ساعت بعد از عمل جراحي از نظر بروز تهوع و استفراغ در بخش ريکاوري و بخش گوش و حلق و بيني بررسي شدند.
يافته ها: در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني داري از نظر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي در ساعات ۳-۰ و ۱۲-۳ و ۲۴-۱۲ بعد از عمل جراحي يافت نشد و اندانسترون ارجحيتي نسبت به ترکيب داروهاي دگرامتازون و متوکلوپراميد نداشت و اين ترکيب دارويي با توجه به قيمت کمتر و احتمال ايجاد کمتر عوارض خطرناک به اندانسترون ارجحيت دارد.
نتيجه گيري: در مطالعه ما نشان داده شد که ترکيب داروهاي دگزامتازون و پلازيل مي تواند به اندازه انداسنترون در کنترل و تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي آدنوتانسيلکتومي در ساعت هاي مختلف موثر باشد و تفاوت معني داري بين اين دو دارو با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي وجود نداشته است و در مطالعه ما اندانسترون ارجحيتي نسبت به مصرف همزمان دوداروي دگزامتازون و متوکلوپراميد نداشت.