مقاله مقايسه اثر بخشي درمان ترکيبي شناختي-رفتاري در گروه هاي اجتماع مدار و معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد افيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۳۳ تا ۶۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي درمان ترکيبي شناختي-رفتاري در گروه هاي اجتماع مدار و معتادان گمنام بر گرايش به مصرف مواد افيوني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله متادون درماني
مقاله مصرف مواد افيوني
مقاله گروه معتادان گمنام
مقاله گروه اجتماع مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياطي پور عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: قربان شيرودي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درک کليه علل و عوامل زمينه اي اعتياد موجب مي شود تا روند پيشگيري، شناسايي، درمان و پيگيري به طور هدفمند طرح ريزي شود. اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري(CBT) ( Cognitive-Behavioral Therapy)  در گروه هاي معتادان گمنام و اجتماع مدار در مقايسه با معتاداني که فقط متادون درماني دريافت مي کردند، انجام شد.
روش بررسي: جامعه پژوهشي شامل معتادان استان خوزستان در مراکز اجتماع مدار، گروه هاي معتادان گمنام و افرادي که در مطب هاي پزشکي متادون دريافت مي کردند، بودند. نمونه پژوهش ۷۵ نفر آزمودني بود که در ۳ گروه، ۲۵ نفري در ۲ گروه آزمايش (گروه معتادان گمنام و اجتماع مدار) که درمان (CBT) دريافت کردند و ۱ گروه کنترل (دارو درماني) که مورد درمان CBT قرار نگرفتند، انتخاب شدند. نمونه به صورت تصادفي خوشه اي و با استفاده از روش همتا سازي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش را پرسشنامه مصرف مواد و پرسشنامه گرايش به مصرف مواد افيوني گلپرور، تشکيل مي دادند. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ها: تفاوت ميانگين ها حاکي از اثربخشي بيشتر درمان شناختي رفتاري در مقايسه با متادون درماني بر کاهش گرايش به مصرف مواد افيوني بود. اثربخشي درمان شناختي-رفتاري در گروه هاي اجتماع مدار بر کاهش گرايش به مصرف مواد افيوني بيشتر از گروه معتادان گمنام بود. يافته ها با (P<0.05) مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: اثر بخشي درمان ترکيبي شناختي-رفتاري در گروه هاي اجتماع مدار و معتادان گمنام بر کاهش گرايش به مصرف مواد افيوني بيش از متادون درماني مي باشد و اثر بخشي درمان ترکيبي شناختي-رفتاري در گروه اجتماع مدار بيش از گروه معتادان گمنام مي باشد.