مقاله مقايسه اثر بخشي دو رويکرد تحليل ارتباط متقابل (TA) و راه حل محور در تغيير سطح رضايت زناشويي زنان متاهل شاغل تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي دو رويکرد تحليل ارتباط متقابل (TA) و راه حل محور در تغيير سطح رضايت زناشويي زنان متاهل شاغل تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ارتباط محاوره اي (TA)
مقاله روش درماني کوتاه مدت راه حل محور
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدواقف ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه اثر بخشي دو رويکرد TA و راه حل محور در تغيير سطح رضايت زناشويي زنان تهران صورت گرفت. روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري شامل زناني است که به ۱۰ مرکز مشاوره در تهران مراجعه کرده اند و مشکلاتي در رضايت زناشويي داشته اند. نمونه آماري پژوهش ۴۸ زن بودند که به روش تصادفي انتخاب شدند و به گونه تصادفي به ۳ گروه ۱۶ نفره تفكيك شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه انريچ استفاده شد. فرضيه هاي پژوهش با توجه به پرسشنامه و با استفاده از تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که بين اثر بخشي دو رويکرد TA و راه حل محور بر تغيير رضايت زناشويي زنان متاهل تفاوت معناداري وجود ندارد و هر دو روش باعث افزايش رضايت زناشويي زنان مي شوند، اما در خرده مقياس مذهبي – عقيدتي و شخصيت روش TA موثرتر و در خرده مقياس ارتباط با اقوام و مسايل جنسي روش راه حل محور موثرتر است.