مقاله مقايسه اثر بخشي ليزر کم توان و کورتيکوستروئيد تزريقي در درمان اپيکونديليت خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي ليزر کم توان و کورتيکوستروئيد تزريقي در درمان اپيکونديليت خارجي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي کنديليت خارجي
مقاله تزريق موضعي کورتيکوستروئيد
مقاله ليزر کم توان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم فريد
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: توانا بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آزما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اپيکونديليت خارجي از مشکلات شايع اندام فوقاني است. از درمان هاي غير جراحي مطرح شده اين بيماري تزريق موضعي کورتيکواستيروئيد و ليزر کم توان است. هدف اين مطالعه بررسي اثر درماني اين دو روش بود.
مواد و رو شها: در اين کارآزمايي باليني، ۶۰ مورد اپيکونديليت خارجي، به صورت تصادفي به دو گروه (۱- تزريق موضعي استيروئيد ۲- ليزر درماني) تقسيم شدند. در شروع و هفته ۴، ۸ پس از درمان علايم با معيار VAS از بيمارسوال، آستانه تحريک درد با آلگومترو حداکثر توان مشت کردن با دينامومتر اندازه گيري شد. نمره درد با معيارModified Nirschl stage  تعيين، پرسشنامه Quick DASH تکميل گرديد. نتايج با نرم افزار SPSS13 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: دو گروه، در اغلب فاکتو رها در هفته ۴، ۸ پس از درمان به شرايط مطلوب تري نسبت به وضعيت پايه رسيدند. تنها درگروه اول در هفته ۴ و ۸ در فاکتور «آستانه تحريک درد » و در هفته ۸ در فاکتور «حداکثر توان مشت کردن » و در گروه دوم درهفته ۴ و ۸ در فاکتورهاي «آستانه تحريک درد» و «حداکثر توان مشت کردن» اختلاف آماري معني داري نسبت به وضعيت پايه مشاهده نشد. مقايسه شدت علايم بين دو گروه در هفته ۴، ۸، اختلاف آماري معني داري در هي چيک از فاکتور هاي بيانگر شدت نشان نداد.
نتيجه گيري: ليزر کم توان به اندازه تزريق موضعي کورتيکو استيروئيد در درمان اپي کونديليت خارجي موثراست.