مقاله مقايسه اثر بريس عملكردي با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در درمان بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بريس عملكردي با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در درمان بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي تاندون آشيل
مقاله بريس عملكردي
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراض پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: مجدالاسلامي بصير
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش هاي متنوع جراحي و غيرجراحي براي درمان پارگي تاندون آشيل استفاده مي شود. يكي از روش هاي درمان غيرجراحي پارگي تاندون آشيل، استفاده از بريس هاي عملكردي مي باشد. اين مطالعه به منظور مقايسه اثر بريس عملكردي با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا بر درمان بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه شبه تجربي ۱۷ بيمار مبتلا به پارگي تاندون آشيل مراجعه کننده به كلينيك هاي ارتوپدي فني شهر تهران در سال ۱۳۸۷ بررسي شدند. ۳ بيمار در طي مطالعه حذف شدند و ۱۴ بيمار باقي مانده به طور تصادفي به دو گروه بريس عملكردي با تحمل وزن و بريس عملكردي بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا تقسيم شدند. مقدار درد، قدرت پلانتار فلكشن و دورسي فلكشن و نيز مدت زمان لازم براي افزايش مقدار دورسي فلكشن بريس و رسيدن به وضعيت نوترال اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي و اسميرونوف كولموگروف تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سه نفر از ۱۷ بيمار مطالعه را به پايان نرساندند. در هر گروه تفاوت ميزان درد و قدرت دورسي فلكشن و پلانتار فلكشن در دو مرحله قبل و بعد از مداخله از نظر آماري معني دار بود (P<0.05)؛ ولي بين دو گروه تفاوتي در ميزان درد، قدرت دورسي فلكشن و پلانتار فلكشن از نظر آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه هر دو نوع بريس عملكردي با تحمل وزن و بريس عملكردي بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا به يك ميزان در كاهش درد و نيز مدت زمان لازم براي رسيدن مچ به وضعيت نوترال و افزايش قدرت دورسي فلكشن و پلانتار فلكشن بيماران موثر مي باشند.