مقاله مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم و نيفديپين در پيشگيري از زايمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم و نيفديپين در پيشگيري از زايمان زودرس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله دردهاي زودرس زايماني
مقاله سولفات منيزيم
مقاله نيفديپين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ميبدي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادان صنم
جناب آقای / سرکار خانم: توان پريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زايمان زودرس يكي از معضلات طب زنان و مامايي را تشكيل مي دهد. نوزاد نارس دچار مشكلات باليني جسمي- رواني زيادي مي گردد. هدف اين پژوهش مقايسه دو داروي سولفات منيزيم و نيفديپين درپيشگيري از زايمان زودرس مي باشد.
روش كار: در اين كارآزمايي باليني، ۱۳۰ نفر از خانم هاي باردار با سن بارداري بين ۲۰ تا ۳۷ هفته که مبتلا به دردهاي زودرس زايماني بودند، در دو گروه درمان با سولفات منيزيم يا نيفديپين به نحوي وارد شدند كه از نظر سن (۳± سال)، مدت شروع علايم تا شروع درمان (۲± ساعت) و سن حاملگي باهم يکسان باشند. هم چنين مبتلايان به ديابت، پرفشاري خون، نارسايي سرويكس، دوقلويي و نيز افراد سيگاري از مطالعه حذف شدند. سولفات منيزيم بادوز اوليه ۴ گرم وريدي، سپس ۲ گرم درساعت به مدت ۲۴ ساعت و نيفديپين با دوز۲۰ ميلي گرم خوراكي، سپس هر ۶ ساعت به مدت ۲۴ ساعت تجويز شدند. پس از آن، زمان بين شروع درمان تا كنترل دردهاي زودرس زايماني بررسي و با استفاده ازآزمون هاي کلموگروف- اسميرنوف، t و من ويتني و درسطح معني دار ۵%، تحليل داده ها صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين زمان (ساعت) بين شروع درمان تا بهبود درد در دو گروه دريافت كننده نيفديپين (۱۵٫۳۹±۱۴٫۳۲ دقيقه) و سولفات منيزيم (۱۴٫۷۲± ۱۵٫۸۶دقيقه) از نظر آماري معني دار بود(p=0.01) ، اما ميانگين مدت زمان بين شروع درمان تاپايان حاملگي (روز) در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.(p=0.47)
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر، به نظرمي رسد نيفيديپين در مقايسه با سولفات منيزيم، روش درماني موثرتري در به تعويق انداختن زايمان زودرس مي باشد.