مقاله مقايسه اثر ترامادول هيدروكلرايد، سلكوكسيب و ايبوپروفن در كنترل درد پس از درمان كانال ريشه دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ترامادول هيدروكلرايد، سلكوكسيب و ايبوپروفن در كنترل درد پس از درمان كانال ريشه دندان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله ترامادول
مقاله سلکوکسيب
مقاله ايبوپروفن
مقاله درمان کانال ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري اسحاق علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني گوشه سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميركهنوج روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درمان ريشه دندان باعث حذف دردهاي با منشا اندودنتيك مي شود اما درد پس از درمان و ناراحتي هاي همراه آن از جمله پيامدهاي ناخواسته است. مطالعات فراواني بر روي داروهاي مختلف براي تسكين دردهاي پس از درمان صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر ضد دردي ترامادول هيدروكلرايد، سلكوكسيب و ايبوپروفن در كنترل درد پس از درمان ريشه مي باشد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور، ۱۰۴ بيمار مبتلا به درد دندان مولر اول فك پايين انتخاب گرديدند. بيماران به-طور تصادفي به چهار گروه ۲۶ نفري ترامادول، سلكوكسيب، ايبوپروفن ودارونما تقسيم شدند. داروها به صورت كپسول هاي متحدالشكل يك ساعت قبل از درمان ريشه دندان به بيماران داده شد. بيماران به مدت ۷۲ ساعت تحت كنترل قرار گرفتند. شدت درد يك ساعت قبل از درمان و پس از آن در فواصل ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از درمان ثبت گرديد. سپس نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون كروسكال واليس و من ويتني يو تحليل شدند.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه در فواصل زماني ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از درمان داروي ترامادول نسبت به دارونما در كنترل درد موثرتر بود (p=0.039) و (p=0.024)تنها تفاوت معني دار ديگري كه به دست آمد تفاوت بين ترامادول و ايبوپروفن در ساعت ۱۲ پس از درمان بود (p=0.013) در فواصل ۶، ۴۸ و۷۲ ساعت پس از درمان اختلاف آماري معني داري بين گروه هاي مختلف وجود نداشت.(p<0.05)  
نتيجه گيري: ترامادول در مقايسه با ايبوپروفن در ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از درمان ريشه اثر ضد دردي بيشتري دارد و مي تواند در تسكين دردهاي پس از درمان كانال ريشه موثرتر از ايبوپروفن باشد.