مقاله مقايسه اثر تعداد جلسات تمرين ايروبيک و يوگا بر مولفه هاي خودتوصيفي بدني دانشجويان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تعداد جلسات تمرين ايروبيک و يوگا بر مولفه هاي خودتوصيفي بدني دانشجويان دختر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايروبيک
مقاله يوگا
مقاله خودتوصيفي بدني و دانشجويان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان صراف نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: امامي تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، مقايسه اثر ۵ و ۱۰ هفته تمرين ايروبيک و يوگا بر مولفه هاي خودتوصيفي بدني دانشجويان دختر بود. به اين منظور ۵۷ دانشجوي دختر غيرفعال دانشگاه فردوسي مشهد با دامنه سني ۲۵ – ۱۹ سال که تجربه اي در روش هاي تمريني منتخب نداشتند، انتخاب و به طور تصادفي و به تعداد مساوي به دو گروه تجربي ايروبيک و يوگا و يک گروه کنترل تقسيم شدند. آزمودني هاي گروه هاي تجربي، به مدت ۱۰ هفته، ۲ جلسه در هفته و ۶۰ دقيقه در هر جلسه، در برنامه تمريني مشخص شرکت کردند و آزمودني هاي گروه کنترل در اين مدت در هيچ برنامه تمريني سازمان يافته اي شرکت نداشتند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه خودتوصيفي بدني (PSDQ) در سه نوبت شروع، وسط و پايان برنامه تمرين استفاده شد. تحليل واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي توکي نشان داد در پايان ۵ هفته تمرين، مولفه هاي هماهنگي و لياقت ورزشي در گروه يوگا نسبت به گروه ايروبيک و کنترل به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05). همچنين در پايان ۱۰ هفته تمرين در گروه يوگا مولفه هاي هماهنگي و فعاليت بدني نسبت به گروه کنترل، و مولفه قدرت نسبت به گروه ايروبيک و کنترل به طور معني داري بالاتر بود (P>0.05). علاوه بر اين، مولفه هماهنگي در گروه ايروبيک به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل بود (P<0.05). آزمون t گروه هاي وابسته نشان داد در گروه يوگا، مولفه هاي لياقت ورزشي و قدرت در پايان ۱۰ هفته تمرين به طور معني داري بيشتر از ۵ هفته تمرين بود (P<0.05). نتايج نشان داد در گروه يوگا، افزايش معني دار مولفه هاي هماهنگي، فعاليت بدني و لياقت ورزشي به تاثيرات ۵ هفته اول و افزايش معني دار قدرت به تاثيرات ۵ هفته دوم تمرين مربوط است. اين نتايج به مزيت نسبي تمرينات يوگا و نياز به تعداد جلسات بيشتر براي بهبود برخي از مولفه هاي خودتوصيفي بدني اشاره دارد.