مقاله مقايسه اثر تمرين هاي هاتايوگا و آمادگي جسماني بر اضطراب و افسردگي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تمرين هاي هاتايوگا و آمادگي جسماني بر اضطراب و افسردگي زنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هاتايوگا
مقاله آمادگي جسماني
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باوقار سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ميزان ابتلا به اضطراب و افسردگي در دو دهه اخير گسترش يافته است. محققان در جستجوي راه هاي غيرتهاجمي و دارويي جهت درمان اين اختلال ها هستند که از آن ميان هاتايوگا به عنوان پزشکي مکمل مورد توجه قرار گرفته است.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه اثر تمرين هاي هاتايوگا و آمادگي جسماني بر اضطراب و افسردگي زنان انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش نيمه تجربي در سال ۱۳۸۸ بر روي زنان واجد شرايط مراجعه کننده به باشگاه هاي برگزارکننده يوگا و آمادگي جسماني شهر شيراز (۴۲ نفر) انجام شد. زناني که به علت اضطراب و افسردگي به پزشک مراجعه کرده بودند و دارو استفاده نمي کردند، در صورت تمايل وارد مطالعه شدند. اين افراد در دو گروه مساوي تحت ۲۴ جلسه تمرين هاتايوگا و آمادگي جسماني قرار گرفتند. تمرين ها به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه ۹۰ دقيقه و به مدت دو ماه انجام شدند. به منظور سنجش اضطراب و افسردگي از پرسش نامه چند عاملي سنجش افسردگي، اضطراب و فشار رواني استفاده شد. داده ها با آزمون هاي آماري کلموگروف اسميرنوف، t زوج، يومن ويتني و ويلکاکسون تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سن زنان شرکت کننده در پژوهش
۴٫۳± ۳۰٫۴ سال بود. اختلاف ميزان اضطراب و افسردگي قبل و بعد از تمرين ها در گروه هاتايوگا معني دار بود (P<0.05). اما اين اختلاف در گروه آمادگي جسماني معني دار نبود؛ هر چند کاهش نشان مي داد. همچنين نتايج پس آزمون اضطراب و افسردگي در گروه هاتايوگا به طور معني داري بهتر از گروه آمادگي جسماني بود (P=0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، تمرين هاي دو ماهه هاتايوگا و آمادگي جسماني مي توانند به عنوان درمان هاي مکمل براي کاهش اضطراب و افسردگي مد نظر قرار گيرند.