مقاله مقايسه اثر تيوپنتال سديم و پروپوفول در الكتروشوك درماني از نظر طول مدت تشنج و زمان ريكاوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تيوپنتال سديم و پروپوفول در الكتروشوك درماني از نظر طول مدت تشنج و زمان ريكاوري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروشوک
مقاله پروپوفول
مقاله تشنج
مقاله تيوپنتال سديم
مقاله ريکاوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: الكتروشوك درماني يكي از كم خطرترين و بهترين روش هاي درمان برخي از اختلالات رواني مي باشد كه امروزه در روانپزشكي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود. از آن جايي كه تيوپنتال سديم و پروپوفول شايع ترين داروهاي مورد استفاده هستند، اين مطالعه با هدف مقايسه اثر تيوپنتال سديم و پروپوفول در الكتروشوك درماني از نظر طول مدت تشنج و زمان ريكاوري انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بوده كه تعداد ۲۶ نفر كانديد الكتروشوك درماني به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. القاي بيهوشي در يك گروه با استفاده از پروپوفول و در گروه ديگر با تيوپنتال سديم انجام شد. شل كننده عضلاني و پيش دارو در هر دو گروه يكسان بود. بيماران تحت مانيتورينگ قلبي تنفسي و فشار خون قرار گرفتند. زمان تشنج و ريكاوري بعد از انجام الكتروشوك درماني ثبت شد. هم چنين فشار خون و ضربان قلب بيمار، قبل از بيهوشي و دقايق ۱ و ۵ بعد از الكتروشوك درماني اندازه گيري و ثبت گرديد. داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۱٫۵ در سطح معني داري P<0.1 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين زمان تشنج در گروه پروپوفول
۳۴٫۴±۶٫۳ ثانيه و در گروه تيوپنتال ۴۱٫۷±۹٫۷ ثانيه بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P=0.003). ميانگين زمان ريكاوري در گروه پروپوفول نسبت به گروه تيوپنتال كمتر بود كه از نظر آماري معني دار بود (P=0.09). هم چنين ميانگين فشار خون متوسط شرياني بيماران در گروه پروپوفول نسبت به تيوپنتال كمتر بوده كه از نظر آماري معني دار مي باشد (P<0.1).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، الكتروشوك درماني با پروپوفول با ريكاوري سريع تر همراه است. هم چنين تغييرات هموديناميكي كمتر اتفاق مي افتد. به نظر مي رسد استفاده از پروپوفول نسبت به تيوپنتال به ويژه در بيماران با فشار خون بالا بهتر باشد.