مقاله مقايسه اثر داروهاي ضد کوکسيديال کيم کوکسيد، فارم کوکسيد با آمپروليوم و موننزين بر روي انگل آيمريا تنلا در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر داروهاي ضد کوکسيديال کيم کوکسيد، فارم کوکسيد با آمپروليوم و موننزين بر روي انگل آيمريا تنلا در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروي ضد کوکسيديال
مقاله کوکسيديوز روده
مقاله اووسيت آيمريا تنلا
مقاله طيور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابااحمدي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي افرا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري کوکسيديوز يکي از پر هزينه ترين بيماري ها در جهان است که توسط انگلي از گروه تک ياخته ها از جنس آيمريا ايجاد مي شود. اين بيماري بيشتر حيوانات اهلي به ويژه پرندگاني مثل بوقلمون، اردک و جوجه ها و پستانداراني مانند گوسفند، گاو و خوک را مبتلا مي کند.
مواد و روش ها: در اين بررسي اثر دو داروي کيم کوکسيد و فارم کوکسيد عليه بيماري کوکسيديوز روده کور با دو داروي ديگر به نام هاي آمپرليوم و موننزين روي جوجه هاي گوشتي آزمايش شد. در اين آزمايش چهار گروه ۲۰ قطعه اي براي هر چهار دارو فراهم شد. دو گروه ۲۰ قطعه اي نيز به عنوان شاهد (يک گروه مبتلا و درمان نشده و گروه ديگر سالم و بدون مصرف هيچ نوع دارو) آماده شد. خورانيدن دارو به جوجه ها دو روز قبل از مبتلا نمودن به بيماري تا ده روز بعد از ابتلا انجام گرفت. بقيه عمر، جوجه ها از تغذيه ساده و معمولي استفاده کردند. جوجه ها به طور اختياري در سن چهارده روزگي با خورانيدن تعداد ۱۰۵ اووسيت از آيمريا تنلا به عفونت مبتلا شدند. تعداد جوجه ها براي محاسبه آماري استاندارد ۲۵ جوجه يعني n=25 تعيين گرديد. ولي تا ۲۰ جوجه به طور حداقل انتخاب گرديد. دوز مصرفي داروي ضد کوکسيديال که به جوجه ها خورانيده شد براي موننزين ۱۰۰ «پي پي ام» و براي بقيه داروها ۱۲۵ «پي پي ام» بود. دفع اووسيست ها در يک گرم مدفوع با آزمايش «مک ماستر» کنترل شد و نتايج با آناليز وار يانس (مغايرت تحليلي) و مقايسه تناسب مضاعف محاسبه شد.
يافته هاي پژوهش: بعد از درمان، هيچ کدام از گروه هاي دريافت کننده داروي ضد کوکسيديال، علايم باليني کوکسيديوز روده کور را نشان ندادند که دال بر درمان کامل آن ها بوده است. ضمنا توانايي ادامه زندگي تمام گروه ها، به جزء گروه شاهد، صد در صد بوده است. از بين گروه هاي درمان شده با چهار داروي ضد کوکسيديال تحت آزمايش و گروه هاي شاهد در سن چهل و دو روزگي جوجه ها، تفاوتي در وزن بدن مشاهده نشد. فقط در يکي از گروهاي شاهد يعني گروه مبتلا و درمان نشده، ۲۰ درصد تلفات مشاهده گرديد. هر دو داروي فارم کوکسيد و کيم کوکسيد اثرات ضد کوکسيديوزيس روده اي قابل توجهي داشتند.
بحث و نتيجه گيري: آمپروليوم دارويي کوکسيديوستاتيک است و با طيف وسيعي عليه کوکسيديا عمل مي کند. آمپروليوم عليه آيمريا تنلا و آيمريا برونتي بسيار موثر است. اما عليه ديگر گونه هاي ايمريا اين توانايي را ندارد. به دليل کم خوني هايي که اين بيماري انگلي در جوجه ها ايجاد مي کند بايستي به مساله وزن نيز توجه داشت، زيرا هر نوع خون ريزي در دستگاه گوارش اثر منفي روي ارگانيسم دارد. موننزين نوعي کوکسيدسيد است که، به طور کلي، براي پيش گيري از بيماري کوکسيديوز در جوجه هاي نژاد برويلر استفاده شده است. موننزين از بيماري زايي ديگر ايمريا ها خوب پيش گيري مي کند. در گروه هاي درمان شده با کيم کوکسيد و فارم کوکسيد هيچ گونه دفع اووسيستي مشاهده نگرديد، که اين نکته احتمالا نشان دهنده اختلال و توقف در ادامه چرخه زندگي انگل بوده است. با شناسايي مکانيسم اثر درماني سريع داروهاي کيم کوکسيد و فارم کوکسيد عليه بيماري کوکسيديوز روده کور مي توان گام هاي مثبتي در جهت مبارزه با اين بيماري سرکوبگر سيستم ايمني و کشنده در صنعت طيور اتخاذ نمود.