مقاله مقايسه اثر داروي اتومايديت و پروپوفول براي القاي بيهوشي بر فشار داخل چشم در جراحي آب مرواريد به روش فيكو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر داروي اتومايديت و پروپوفول براي القاي بيهوشي بر فشار داخل چشم در جراحي آب مرواريد به روش فيكو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيكو
مقاله اتومايديت
مقاله فشار داخل چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اتومايديت براي القاي بيهوشي در جراحي آب مرواريد استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر داروي اتومايديت و پروپوفول به عنوان داروي القاي بيهوشي بر فشار داخل چشم در جراحي آب مرواريد به روش فيكو بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور تصادفي است. از بين بيماران مراجعه كننده به يکي از بيمارستان هاي شهر تهران كه كانديد جراحي آب مرواريد به روش فيكو بودند، ۶۰ نفر به شكل تصادفي انتخاب و به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. براي گروه مورد از اتومايديت و براي گروه شاهد از پروپوفول استفاده شد. فشار داخل چشم و شاخص هاي هموديناميك در هر دو گروه اندازه گيري و مقايسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 14 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين تغييرات فشار چشم قبل و بعد از القاي بيهوشي در گروه اتومايديت ۴٫۸۱٫۲٫۶۷ و در گروه پروپوفول ۳٫۷۳±۲٫۲۰ ميلي متر جيوه بود و از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت P>0.05)). در گروه اتومايديت و پروپوفول، ميانگين تغييرات ضربان قلب (به ترتيب ۶٫۵۰±۶٫۳۹ و ۱۲٫۱۳±۷٫۶۵ در دقيقه)، تغييرات فشار خون سيستولي (به ترتيب ۱۶٫۶۰±۹٫۲۶ و ۴۰٫۶۶±۱۶٫۶۴ ميلي متر جيوه) و تغييرات فشار خون دياستولي (به ترتيب ۶٫۳۳±۷٫۳۲ و ۱۴٫۰۶±۱۱٫۷۲ ميلي متر جيوه) قبل و بعد از القاي بيهوشي، از نظر آماري تفاوت معني داري داشت P>0.05)).
نتيجه گيري: اتومايديت مي تواند به عنوان داروي موثر در القاي بيهوشي براي جراحي آب مرواريد استفاده شود، بدون آنكه تاثير باليني مشخصي بر فشار داخل چشم و وضعيت هموديناميك بيمار داشته باشد.