مقاله مقايسه اثر داروي مورفين تزريقي با بوپرنورفين زيرزباني در ميزان بهبودي درد پس از عمل جراحي ديسک ستون فقرات لومبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر داروي مورفين تزريقي با بوپرنورفين زيرزباني در ميزان بهبودي درد پس از عمل جراحي ديسک ستون فقرات لومبار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوپرنورفين
مقاله درد پس از عمل
مقاله لامينکتومي
مقاله مورفين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحسين پور حسام
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد پس از عمل از عوارض عمده اعمال جراحي ديسک ستون فقرات لومبار مي باشد. اين مطالعه به منظور مقايسه اثربخشي داروي مورفين تزريقي با بوپرنورفين زيرزباني در ميزان بهبودي درد پس از عمل جراحي ديسک ستون فقرات لومبار در مراجعين به بيمارستان بوعلي تهران از اسفند ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷ انجام شده است.
روش تحقيق: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي يک سو کور است. بيماران شامل دو گروه ۲۵ نفري بودند که به طور تصادفي ساده يا بوپرنورفين زيرزباني با دوز ۰٫۴ ميلي گرم را در سه نوبت دريافت مي کردند و يا براي آن ها مورفين وريدي با دوز ۱۰ ميلي گرم در سه نوبت تجويز مي گرديد. بيماران پس از عمل جراحي در ۲۴ ساعت نخست تحت مونيتورينگ از نظر درد بعد از عمل بر اساس Visual Analogue Scale (VAS) قرار گرفتند و نتايج با استفاده از آزمون هاي تي و مجذور کاي با نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: VAS قبل از مداخله در گروه مورفين ۸±۱٫۰۴ و در گروه بوپرنورفين ۷٫۷۲±۱٫۰۶ بود که از لحاظ آماري اختلاف معني داري نداشت (p>0.05) در ۱۲ ساعت نخست بعد از مداخله VAS در گروه مورفين ۲٫۰۸ با انحراف معيار ۰٫۹ و در گروه بروپرنورفين ۲٫۶ با انحراف معيار ۰٫۹۵ کاهش نشان داد (p=0.055). در حالي که ۲۴ ساعت بعد از مداخله، VAS در گروه مورفين ۲٫۰۸ با انحراف معيار ۰٫۹۵ و در گروه بوپرنورفين ۳٫۲۸ با انحراف معيار ۰٫۶۷ کاهش نشان داد (p=0.0001).
نتيجه گيري: بوپرنورفين زير باراني به دليل اثربخشي بالاتر و سهولت بيشتر از نظر استفاده در قياس با مورفين تزريقي، مي تواند يک داروي مناسب در جهت کاهش شدت دردهاي بعد از عمل جراحي ديسک ستون فقرات لومبار استفاده شود.