مقاله مقايسه اثر درماني دزيپرامين و سرترالين در افسردگي بيماران مبتلا به آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر درماني دزيپرامين و سرترالين در افسردگي بيماران مبتلا به آلزايمر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزايمر
مقاله دمانس
مقاله افسردگي
مقاله سرترالين
مقاله دزيپرامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپژوه محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از اختلالات رايج همراه با آلزايمر، افسردگي است. شناخت درمان هاي مناسب تر و کم عارضه تر، در اين بيماران حايز اهميت مي باشد. اين مطالعه به ارزيابي مقايسه اي دو داروي دزيپرامين و سرترالين در درمان افسردگي در بيماران مبتلا به آلزايمر پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني يک سوکور، ۶۳ بيمار با تشخيص آلزايمر (به طور تصادفي ۲۹ نفر در گروه دزيپرامين و ۳۴ نفر در گروه سرترالين) ۱۲ هفته تحت درمان با ۲۵ ميلي گرم سرترالين و يا دزيپرامين قرار گرفتند که در صورت نياز، به تدريج تا ۱۵۰ ميلي گرم افزايش داده شد. مقياس وابستگي رواني پيري، آزمون هاميلتون افسردگي و معاينه مختصر وضعيت رواني در هفته هاي ۲، ۴، ۸، ۱۲ و مقياس افسردگي در دمانس کرنل در هفته ۴ انجام شد و عوارض جانبي داروها نيز بررسي گرديد.
يافته ها: در گروه سرترالين تغييرات خلقي در تمام هفته ها در مقايسه با ابتداي مطالعه معني دار بود (p<0.05) اما در گروه دزيپرامين، تنها بين شروع و هفته ۱۲ تفاوت معني دار وجود داشت .(p<0.05) بهبود افسردگي در گروه سرترالين به طور معني داري بر اساس مقياس کرنل بيشتر بود (p=0.02). تغييرات عملکرد در فعاليت هاي روزمره در گروه دزيپرامين معني دار بود(p<0.05)  اما در گروه سرترالين تفاوت معني دار بين دو گروه ديده شد. ميزان تغييرات شناختي در هر دو گروه تفاوت معني داري نداشت و تفاوت بين دو گروه نيز معني دار نبود.
نتيجه گيري: سرترالين در کاهش افسردگي بيماران مبتلا به آلزايمر موثرتر از دزيپرامين مي باشد. هيچکدام از اين دو دارو علي رغم اثرات ضد افسردگي، بر عملکرد شناختي بيماران تاثيري نداشتند
.