مقاله مقايسه اثر دوزهاي بسيار کم با دوزهاي موثر متعارف از مورفين توام با استرس شناي اجباري بر به ياد آوري حافظه در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر دوزهاي بسيار کم با دوزهاي موثر متعارف از مورفين توام با استرس شناي اجباري بر به ياد آوري حافظه در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس مکرر
مقاله دوز بسيار ناچيز مورفين
مقاله به يادآوري
مقاله حافظه و يادگيري
مقاله ماز آبي موريس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مورفين و استرس بر يادگيري و حافظه فضايي اثرات متناقض داشته اند. تاکنون اثر دوزهاي بسيار کم مورفين بر حافظه پرداخته نشده اما در مطالعه حاضر، تجويز حاد دوزهاي بسيار ناچيز مورفين با دوزهاي متعارفش مقايسه و پاسخ ها در حضور استرس مکرر هم بررسي شدند.
روش ها: موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار (۲۰۰-۲۵۰ g) بطريق زير دسته بندي شدند، الف) مورفين حاد (تجويز داخل صفاقي دوزهاي ۱ mg/kg، ۱۰ mg/kg، ۱۰۰ mg/kg، ۱ mg/kg و ۱۰ mg/kg)، پس از ۴ روز آموزش، ۳۰ دقيقه قبل از سنجش حافظه در روز ۵ در ماز آبي موريس تجويز شد. ب) استرس مکرر، ۳۰ دقيقه قبل از آموزش، حيوانات تحت استرس شناي اجباري قرار گرفتند. حافظه در روز ۵ سنجش شد. ج) استرس مکرر – مورفين حاد، ابتدا تيمارها مثل دسته ب و سپس دسته الف دريافت شد. در کليه حيوانات سنجش حافظه روز دوازدهم بدون دريافت تيمار انجام شد. زمان و مسافت طي شده تا سکو حين جلسات آموزش بعنوان پارامترهاي يادگيري و زمان حضور در ربع دايره هدف در روز ۵ و ۱۲ بعنوان پارامتر به يادآوري اندازه گيري شد.
يافته ها: دوزهاي حاد ۱ mg/kg و ۱۰ mg/kg مورفين، کاهشي معني دار در به يادآوري ايجاد نمودند (P<0.001). استرس مکرر سبب کاهش روند يادگيري (P<0.001) و به يادآوري (P<0.05) شد. در همه گروه هاي استرس مکرر – مورفين حاد بجز دوز ۱ mg/kg، کاهش به يادآوري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: دوز معمول ۱۰ mg/kg مورفين احتمالا توسط اثرات مهاري و دوز بسيار ناچيز ۱ g/kgm احتمالا توسط اثرات تحريکي اپيوئيدي مخل به يادآوري مي شود که نيازمند تحقيق مکانيسمي است. اختلال در به يادآوري در همه گروه هاي استرس مکرر – مورفين حاد، جمع اثرات اين دو تيمار را پيشنهاد مي کند.