مقاله مقايسه اثر دو روش خودالگودهي و نمايش ويديويي مدل ماهر بر اکتساب و يادگيري مهارت سرويس واليبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۶۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر دو روش خودالگودهي و نمايش ويديويي مدل ماهر بر اکتساب و يادگيري مهارت سرويس واليبال
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودالگودهي
مقاله نمايش ويديويي
مقاله اکتساب و يادداري و آزمون واليبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوزنده پور سيدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف مقايسه تاثير دو روش خودالگودهي و نمايش ويديويي فرد ماهر بر يادگيري مهارت سرويس واليبال انجام شد. آزمودني ها ۳۰ نفر از دانش آموزان مبتدي پسر ۱۴-۱۲ سال بودند که سابقه بازي واليبال نداشتند و پس از انجام پيش آزمون به دو گروه همسان تقسيم شدند. گروه خودالگودهي (۱۵ نفر) شيوه اجراي خود در تکليف ملاک را و گروه نمايش ويديويي فرد ماهر (۱۵ نفر) اجراي مهارت را توسط يک فرد ماهر از طريق فيلم ويديويي تماشا مي کردند. هر دو گروه آموزش کلامي نيز دريافت مي کردند. مدت دوره ۴ هفته، هر هفته ۳ جلسه بود. در پايان جلسه دوازدهم آزمون اکتساب و ده روز بعد آزمون يادداري به عمل آمد. براي تحليل داده ها از آزمون ها t همبسته و t مستقل استفاده شد. سطح معني داري آلفاي ۰٫۰۵ نيز در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که هر دو گروه در اکتساب و يادداري مهارت ملاک پيشرفت معني داري داشتند. دو گروه تفاوت معني داري در آزمون اکتساب با هم نشان ندادند، اما در يادداري تکليف، گروه نمايش ويديويي فرد ماهر برتري معني داري بر گروه خودالگودهي داشت. به نظر مي رسد نمايش ويديويي فرد ماهر به يادگيري بهتر در سرويس واليبال منجر مي شود.