مقاله مقايسه اثر رژيم پرپروتئين و كربوهيدرات هاي با بار گليسمي كاهش يافته و رژيم كاهش وزن متداول بر فراسنج هاي چربي و ليپوپروتئين در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر رژيم پرپروتئين و كربوهيدرات هاي با بار گليسمي كاهش يافته و رژيم كاهش وزن متداول بر فراسنج هاي چربي و ليپوپروتئين در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسنجهاي چربي خون
مقاله رژيم غذايي
مقاله كاهش وزن
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله اديپونكتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمايلي مهرباني حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم تخمدان پلي كيستيك به خصوص در زنان چاق، با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير دو نوع رژيم غذايي محدود از انرژي بر كاهش وزن و اصلاح عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي بود.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني ۱۲ هفته اي با استفاده از رژيم غذايي كاهش وزن در ۶۰ نفر از زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك انجام شد. افراد به صورت تصادفي در گروه رژيم “تغيير يافته”: ۳۰% پروتئين و ۴۰% كربوهيدرات با بار گليسمي پايين و گروه رژيم متداول با تركيب ۱۵% پروتئين و ۵۵% كربوهيدرات قرار گرفتند. در ابتدا و پس از ۱۲ هفته مداخله تغذيه اي، اندازه هاي تن سنجي و نمونه خون ناشتا براي اندازه گيري فراسنجهاي چربي و عوامل پيش التهابي اخذ شد. دريافتهاي غذايي با يادآمد غذايي ۲۴ ساعت براي ۳ روز بررسي شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه ۹/۵±۹/۲۸ سال بود. درصد وزن كاهش يافته در مقايسه با وزن اوليه در دو گروه مشابه بود و تفاوت آماري معني داري نداشت. ميزان كاهش توده چربي در گروه “تغيير يافته” بيشتر بود ولي از نظر آماري معني دار نبود. در بين فراسنجهاي چربي خون، -LDL كلسترول بصورت معني داري در هر دو گروه كاهش يافته بود. افزايش اديپونكتين، كاهش IL-6 و TNF-a در دو گروه معني دار بود. ميزان  CRPدر گروه “تغيير يافته” كاهش معني دار داشت.
نتيجه گيري: كاهش وزن بصورت مستقل از نوع رژيم غذايي در كاهش –LDL كلسترول و تغيير فاكتورهاي پيش التهابي موثر بود. كاهش عوامل خطر بيماريهاي قلبي افراد چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك از طريق كاهش وزن امكان پذير است.