مقاله مقايسه اثر سميت سلولي داروي دوكسوروبيسين به شكل آزاد و محصورشده در ليپوزوم با بار منفي و بدون بار الکتريکي با رده سلولي MDA-MB-231 (سرطان پستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سميت سلولي داروي دوكسوروبيسين به شكل آزاد و محصورشده در ليپوزوم با بار منفي و بدون بار الکتريکي با رده سلولي MDA-MB-231 (سرطان پستان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپوزوم
مقاله داروي دوكسوروبيسين
مقاله سميت سلولي
مقاله رده سلولي سرطان پستان (MDA-MB-231)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور بصير
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ندوشن محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري صادق
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان يکي از مهم ترين معضلات بهداشتي درماني زنان است. به دليل ناهمگوني و سختي اين بافت هاي سرطاني، امروزه از ليپوزوم ها به عنوان سيستم هاي انتقال دارو بدرون اين سلول ها استفاده مي شود.
مواد و روش ها: ليپوزوم هاي حاوي بار الکتريکي منفي با اختلاط ترکيبات دستيل فسفات، کلسترول و فسفاتيديل كولين (۱:۲:۱) و فاقد بار الکتريکي از ترکيب فسفاتيديل کولين – کلسترول (۱:۱) تهيه شد. سپس ليپوزوم ها با غلظت هاي ۵، ۲، ۱، ۵/۰ و ۲/۰ ميلي گرم بر ميلي ليتر با داروي دوكسوروبيسين پر شدند. سميت سلولي غلظت هاي مشابه داروي آزاد در برابر داروي محصور در ليپوزوم هاي مذکور در زمان هاي ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت با آزمون تي مورد سنجش و مقايسه قرار گرفت.
نتايج: نظر به اين كه سميت سلولي در غلظت ۵ ميلي گرم بر ميلي ليتر دارو در زمان هاي مذكور در ليپوزوم هاي بدون بارالكتريكي به ترتيب 88.37، ۹۱٫۷ و ۹۳٫۴ درصد و در غلظت و زمان مشابه براي داروي آزاد ۳۴/۷۲، ۴۱/۷۹ و ۹/۷۹ درصد به دست آمد، سميت سلولي داروي محصور در اين ليپوزوم ها نسبت به داروي آزاد بيشتر است. همچنين نظر به اين كه در غلظت و دوره زماني مشابه سميت سلولي داروي محصور در ليپوزوم با بار منفي به ترتيب ۴۰/۵۹، ۲۸/۶۷ و ۵۶/۷۴ درصد به دست آمد، سميت سلولي داروي محصور در ليپوزوم داراي بار منفي نسبت به داروي آزاد كمتر است.
نتيجه گيري: ليپوزوم هاي بدون بار الكتريكي حاوي داروي دوكسوروبيسين سميت سلولي بيشتري در مقايسه با شکل آزاد دارا هستند. نتيجتا مي توان از اين ليپوزوم ها براي بهبود تاثير و کاهش اثرات سمي دارو پس از تکميل اين آزمايش ها در شرايط محيط زنده استفاده کرد.