مقاله مقايسه اثر سه روش شست و شوي کانال ريشه در برداشت لايه اسمير بر ريزنشت اپيکالي سيلر توبليسيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه روش شست و شوي کانال ريشه در برداشت لايه اسمير بر ريزنشت اپيکالي سيلر توبليسيل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه اسمير
مقاله روش هاي شست و شو
مقاله نفوذ رنگ
مقاله توبليسيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بركتين بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: مهر و موم کامل کانال ريشه از مهم ترين عوامل در تعيين پيش آگهي درمان هاي ريشه است. در اين زمينه از ميان بردن لايه اسمير نقش بسزايي دارد.
هدف: هدف از اين پژوهش، مقايسه ريزنشت اپيکالي سيلر توبليسيل (Tubliseal) در هنگام برداشتن لايه اسمير توسط سه محلول شست و شوي اسيد سيتريک ۲۰ و ۷ درصد و EDTA 17 درصد بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي- آزمايشگاهي، شمار ۸۰ دندان تک کاناله استفاده گرديد. تاج دندان ها از جاي اتصال سمان- مينا (CEj) قطع شد. آماده سازي کانال با روش دستي استپ بک (Step-back) انجام گرديد. دندان ها به سه گروه ۲۰ تايي و دو گروه ۱۰ تايي (گروه شاهد مثبت و منفي) بخش شد. شست و شوي نهايي در گروه ۱، توسط ۱۷ Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) درصد و هيپوکلريت سديم(NaOCl) ، در گروه ۲، توسط اسيد سيتريک ۷ درصد و هيپوکلريت سديم و در گروه ۳ توسط اسيد سيتريک۲۰ درصد و هيپوکلريت سديم انجام گرفت. سپس، گروه ها توسط گوتاپرکا و سيلر توبليسيل پر شدند. دندان ها براي ۴۸ ساعت در رطوبت ۱۰۰ درصد و دماي ۳۷ درجه سانتي گراد نگهداري گرديدند. سطح ريشه ها به جز ۲ ميلي متر انتهاي اپيکالي آن ها با دو لايه لاک ناخن پوشانده شد. سپس، دندان ها به مدت ۷۲ ساعت در متيلن بلو ۲ درصد قرار داده شدند و پس از آن برش طولي در همه دندان ها ايجاد گرديد و ميزان نفوذ رنگ اندازه گيري و يافته ها با آزمون واريانس يک سويه و توکي (Post Hoc Tukey) ارزيابي گرديد.
يافته ها: در ميان سه محلول شست و شو دهنده، EDTA 17 درصد کمترين ميانگين نفوذ رنگ را نشان داد (۵۹/۲ ميلي متر) و بيشترين ميانگين نفوذ رنگ مربوط به گروه اسيد سيتريک ۲۰ درصد (۵۹/۳ ميلي متر) بود. تفاوت آماري معنادار ميان سه گروه ديده شد.(p<0.05)
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي آزمايشگاهي نشان داد، که وقتي يک سيلر با بيس ZOE براي پر کردن کانال ريشه به کار رود، براي برداشتن لايه اسمير، EDTA پيشنهاد مي گردد. افزون بر اين مي توان نتيجه گرفت، که مهم ترين هدف از ميان بردن لايه اسمير نه تنها پاک کردن توبول هاي عاجي از دبري هاي ارگانيک و غير ارگانيک است، بلکه ايجاد يک ساختار سطحي عاجي است، که بتواند هماهنگي خوب و مطلوبي با سيلر به کار رفته در کانال ريشه به دست آورد.