مقاله مقايسه اثر سه رژيم غذايي حاوي روغن ماهي، داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر گلوكز سرم و حساسيت به انسولين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه رژيم غذايي حاوي روغن ماهي، داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر گلوكز سرم و حساسيت به انسولين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت به انسولین
مقاله گلوکز سرم
مقاله روغن ماهي
مقاله روغن سویا
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشيرازي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت كسايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاكنون درباره اثر نوع چربي رژيم غذايي بر ايجاد حساسيت به انسولين مطالعات محدودي انجام شده است. در اين مطالعه، اثر دريافت رژيم حاوي روغن ماهي، رژيمي كه داراي الگوي اسيدهاي چرب دريافتي در رژيم غذايي ايراني است و رژيم غذايي استاندارد از دوران جنيني تا بلوغ بر گلوكز سرم و حساسيت به انسولين در موش صحرايي مورد مقايسه قرار گرفت.
مواد و روش ها: ۳۰ سر موش صحرايي ماده به طور تصادفي در سه گروه غذايي قرار داده شدند: رژيم غذايي استاندارد (حاوي روغن سويا)، رژيم غذايي حاوي روغن ماهي و رژيم داراي مخلوط چند روغن با الگوي اسيدهاي چرب دريافتي در رژيم غذايي ايراني. موش هاي صحرايي طي دوران بارداري و شيردهي با اين رژيم ها تغذيه شدند و تغذيه حيوانات متولد شده پس از زمان از شيرگيري با رژيم غذايي مادران خود ادامه يافت. ميزان گلوكز ناشتا (به روش فتومتري) و انسولين ناشتاي سرم (به روش ELISA ) در موش هاي متولد شده در زمان بلوغ اندازه گيري و حساسيت به انسولين محاسبه شد. ميانگين مقادير به دست آمده با نرم افزار SPSS و با آزمون آناليز واريانس يك طرفه و آزمون Tukey مقايسه شد.
يافته ها : ميزان انسولين ناشتا در گروه تغذيه شده با روغن ماهي به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر ( ۰۱۸/۰=
p) و حساسيت به انسولين در اين گروه به طور معني داري از دو گروه ديگر بيشتر بود (۰۰۲/۰=p).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه رژيم غذايي حاوي روغن ماهي (داراي اسيدهاي چرب امگا-۳ بلند زنجير) در مقايسه با رژيم غذايي حاوي روغن سويا (داراي اسيدهاي چرب امگا-۶) و رژيم با الگوي چربي مصرفي ايراني (داراي مقدار زياد اسيدهاي چرب اشباع) باعث افزايش حساسيت به انسولين در موش صحرايي مي شود.