مقاله مقايسه اثر سه رژيم غذايي داراي روغن ماهي، داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر چربي هاي سرم در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه رژيم غذايي داراي روغن ماهي، داراي الگوي چربي مصرفي ايراني و رژيم استاندارد بر چربي هاي سرم در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت به انسولين
مقاله گلوکز سرم
مقاله روغن ماهي
مقاله روغن سويا
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشيرازي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت كسايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: در مورد اثر نوع چربي رژيم غذايي بر ايجاد حساسيت به انسولين مطالعات محدودي وجود دارد. در اين مطالعه اثر رژيم داراي روغن ماهي، رژيم داراي الگوي اسيدهاي چرب دريافتي در رژيم غذايي ايراني، و رژيم استاندارد بر گلوکز سرم و حساسيت به انسولين در موش صحرايي مقايسه شده است.
روش کار: ۳۰ سر موش صحرايي ماده بطور تصادفي در سه گروه غذايي قرار گرفتند: رژيم غذايي استاندارد (داراي روغن سويا)، رژيم غذايي داراي روغن ماهي و رژيم داراي مخلوط چند روغن با الگوي اسيد هاي چرب دريافتي در رژيم غذايي ايراني. موش هاي صحرايي رژيم هاي مذکور را طي دوران بارداري و شيردهي دريافت نمودند و تغذيه حيوانات متولد شده نيز با رژيم غذايي مانند مادر خود ادمه يافت. ميزان گلوکز و انسولين ناشتاي در موش هاي متولد شده در زمان بلوغ اندازه گيري و حساسيت به انسولين محاسبه شد. ميانگين مقادير بدست آمده با نرم افزارSPSS  و با آزمون هاي ANOVA و Tukey مقايسه گرديد.
نتايج: ميزان انسولين ناشتا در گروه تغذيه شده با روغن ماهي به طور معني داري کمتر از دو گروه ديگر (p=0.018) و حساسيت به انسولين در اين گروه به طور معني داري از دو گروه ديگر بيشتر بود.(p=0.002)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد رژيم غذايي داراي روغن ماهي (داراي اسيدهاي چرب امگا۳- طولاني زنجير) در مقايسه با رژيم غذايي داراي روغن سويا (داراي اسيدهاي چرب امگا۶-) و رژيم با الگوي چربي مصرفي ايراني (داراي اسيدهاي چرب اشباع باعث افزايش حساسيت به انسولين در موش صحرايي مي گردد.