مقاله مقايسه اثر سه شيوه تمرين حرکتي منتخب بر تعادل بيماران پارکينسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه شيوه تمرين حرکتي منتخب بر تعادل بيماران پارکينسون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري پارکينسون
مقاله تعادل
مقاله تمرين ريتميک
مقاله تمرينات کششي-نرمشي
مقاله تمرين با توپ طبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرزاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سيداحمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيوانلو فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري پارکينسون يکي از علل شايع ناتواني در سالمندان است. اين بيماري به واسطه اختلال در هسته هاي قاعده اي مغز که کنترل حرکاتي مثل تعادل و راه رفتن را بر عهده دارد، به وجود مي آيد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثر سه شيوه تمريني (تمرين ريتميک، تمرين با توپ طبي و تمرينات کششي-نرمشي) بر روي تعادل بيماران پارکينسون است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع تجربي است و جامعه پژوهش را کليه بيماران مرد مبتلا به پارکينسون شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل تشکيل مي داد. تعداد ۳۵ بيمار پارکينسون مرد با ميانگين سني ۳±۶۱ سال و شدت بيماري متوسط (مرحله ۳ مقياسY&H ) انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه شامل گروه تمرين ريتميک (N=11)، گروه تمرين با توپ طبي (N=12)، و گروه تمرينات کششي-نرمشي(N=12) تقسيم شدند. همه بيماران در حين تحقيق داروهاي خود را تحت کنترل پزشک متخصص مصرف مي کردند. هر گروه يک دوره تمريني را به مدت ۱۰ هفته، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه يک ساعت انجام دادند. براي اندازه گيري داده ها از مقياس تعادل برگ (BBS) و جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون تي وابسته، آزمون آناليز واريانس يک سويه و آزمون پيگيري LSD استفاده گرديد. تجزيه و تحليل هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 16 صورت گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که سه شيوه تمريني (تمرينات ريتميک، توپ طبي و حرکات کششي-نرمشي) به ترتيب به طور معناداري موجب ۱۵٫۷ درصد، ۵٫۵۸ درصد و ۴٫۲۸ درصد بهبودي در تعادل بيماران شده اند (p=0.0001). نتايج اين تحقيق نشان داد که ورزش ريتميک اثر بيشتري نسبت به دو شيوه تمرين با توپ طبي(p=0.03)  و تمرينات کششي-نرمشي(p=0.008)  در بهبود تعادل بيماران پارکينسوني دارد. ميزان اثر دو شيوه تمرين با توپ طبي و حرکات کششي-نرمشي روي تعادل بيماران تقريبا مشابه بود و تفاوت معناداري با هم نداشتند(p=0.530) .  
نتيجه گيري: روش تمرين ريتميک نسبت به دو روش ديگر، اثر بيشتري بر بهبود تعادل بيماران پارکينسون دارد.