مقاله مقايسه اثر شياف ديکلوفناک و قرص استامينوفن کدئين در کاهش درد محل اپيزيوتومي پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر شياف ديکلوفناک و قرص استامينوفن کدئين در کاهش درد محل اپيزيوتومي پس از زايمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامينوفن کدئين
مقاله ديکلوفناک سديم
مقاله درد پرينه
مقاله بهبود درد
مقاله اپيزيوتومي
مقاله زايمان واژينال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد در پرينه بعد از انجام اپيزيوتومي از موارد آزار دهنده براي زنان تازه زايمان کرده است و باعث محدوديت در حرکت و اشکال در اجابت مزاج، ادرار کردن و مراقبت از نوزاد و شيردهي موثر مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه اثر شياف ديکلوفناک سديم و قرص استامينوفن کدئين در کاهش درد محل اپيزيوتومي در هنگام نشستن، راه رفتن و ادرار کردن انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه مداخله اي روي۷۰ زن باردار که در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد زايمان واژينال نموده و تحت اپيزيوتومي قرار گرفتند انجام شد. واحدهاي پژوهش پس از نمونه گيري به روش آسان به صورت تصادفي در دو گروه مصرف شياف ديکلوفناک سديم (۱۰۰ ميلي گرم) هر ۱۲ ساعت و گروه مصرف قرص استامينوفن کدئين (۳۲۰ ميلي گرم) هر ۶ ساعت تا ۱۲ ساعت پس از اپيزيوتومي قرار گرفتند. معيار ورود به مطالعه شامل زناني بود که زايمان طبيعي کرده و اپيزيوتومي شده بودند. شدت درد قبل از تجويز دارو و ۳ ساعت پس از آخرين دوز دارو با استفاده از خط کش درد در حالات نشستن، ادرار کردن و راه رفتن تعيين شد. ميزان کاهش درد در دو گروه درماني تعيين و با يکديگر مقايسه شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون هاي مجذورکاي و من – ويتني تحليل شد.
يافته ها: ميزان کاهش درد محل اپيزيوتومي در حين نشستن، راه رفتن و ادرار کردن به طور معني داري در گروه مصرف شياف ديکلوفناک بيشتر از قرص استامينوفن کدئين بود (P<0.001).
نتيجه‌گيري: استفاده از شياف ديکلوفناک نسبت به استامينوفن کدئين روش ساده و موثري براي کاهش درد به دنبال انجام اپيزيوتومي است.