مقاله مقايسه اثر ضدميكروبي عصاره زردچوبه با آنتي بيوتيك هاي منتخب بر باكتري هاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ضدميكروبي عصاره زردچوبه با آنتي بيوتيك هاي منتخب بر باكتري هاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردچوبه
مقاله عصاره متانولي
مقاله باكتريهاي زخم سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارپوريزدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلوايي كوچك نسيم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: زخم سوختگي محل مناسبي براي بروز عفونت هاي مقاوم به درمان است، بنابراين تحقيق در زمينه به دست آوردن داروهاي موثر بر اين عفونت ضروري به نظر مي رسد. هدف از انجام اين مطالعه، شناسايي اثر ضدباکتريايي عصاره متانولي ريزوم زردچوبه بر باکتريهاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي و مقايسه آن با اثر آنتي بيوتيک هاي منتخب بوده است.
روش تحقيق: ابتدا از ريزوم گياه، عصاره متانولي تهيه گرديد. سپس فعاليت ضدباكتريايي آن بر عليه ۸ نوع باكتري جدا شده از عفونت زخم سوختگي ۱۰۰ بيمار ابتدا به روش چاهك و سپس رقتهاي متوالي در آگار بررسي شد. همچنين (Minimum Inhibitory Concentration) MIC عصاره تعيين گرديد. اثر آنتي بيوتيكهاي منتخب به روش ديسك بررسي و براي مقايسه نتايج، آزمون آنوواي تك متغيره استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد، عصاره گياه بر عليه ۸۰ درصد ازPseudomonas aeruginosa ،۶۹ درصد از Acinetobacter  و بيش از ۷۵ درصد از سه گونه Staphylococcus موثر است. MIC عصاره براي باكتري هاي مذكور به ترتيب ۹۵/۱۳، ۵۵/۱۴ و Mg/ml 3.7 بود، در حالي که اکثر نمونه ها به آنتي بيوتيک ها مقاوم بودند. تفاوت اثر آنتي بيوتيك و گياه براي تمام آنها  (P<0.05) معنادار بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که عصاره متانولي زردچوبه اثر ضدباکتريايي خوبي بر عليه اغلب باکتريهاي جدا شده از عفونت زخم سوختگي دارد. به هر حال ما به مطالعات بيشتري به صورت آزمايشگاهي و باليني نياز داريم.