مقاله مقايسه اثر ضدميکروبي عصاره سير با دو ماده شستشودهنده داخل کانال بر انتروکوکوس فکاليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ضدميکروبي عصاره سير با دو ماده شستشودهنده داخل کانال بر انتروکوکوس فکاليس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله کلرهگزيدين
مقاله هيپوکلريت سديم
مقاله انتروکوکوس فکاليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده زينب
جناب آقای / سرکار خانم: تشكري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در درمان ريشه دندان، از بين بردن ميکروارگانيسم هاي موجود در کانال ريشه قبل از پر کردن آن، از اهميت بالايي برخوردار است. يکي از علل شکست درمان، از بين نرفتن و يا حذف ناکامل باکتري هاي مسوول عفونت هاي مقاوم اندودونتيک، از جمله باکتري انتروکوکوس فکاليس مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي مقايسه اي اثر عصاره سير بر روي باکتري انتروکوکوس فکاليس با دو ماده شستشودهنده کانال ريشه بود.
مواد و روش ها: در اين بررسي آزمايشگاهي، اثر ضد باکتري عصاره خالص سير (۱۰۰%)، عصاره ۸۰% سير، کلرهگزيدين ۲%، هيپوکلريت سديم ۵٫۲۵% و ترکيب عصاره خالص سير با کلرهگزيدين ۲% به روش Well Agar Diffusion مورد مقايسه قرار گرفت. بر روي ۱۸ پليت حاوي محيط کشت مولر هينتون آگار، انتروکوکوس فکاليس کشت داده شد. در هر پليت ۶ چاهک و هر چاهک براي يک ماده آزمايشي و يکي از چاهک ها نيز براي آب مقطر استريل در نظر گرفته شد. پليت هاي آماده شده در دو گروه هوازي ((n=9 و بي هوازي(n=9)  در دماي ۳۷ درجه سانتي گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد در اطراف هر چاهک اندازه گيري و ثبت گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که هيپوکلريت سديم ۵٫۲۵% اثر ضدميکروبي بيشتري در مقايسه با ديگر مواد در هر دو گروه هوازي و بي هوازي دارد که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود .(p<0.05) بعد از هيپوکلريت سديم ۵٫۲۵%، موثرترين ماده به ترتيب: کلرهگزيدين ۲%، عصاره خالص سير، مخلوط کلرهگزيدين ۲% با عصاره خالص سير و عصاره سير ۸۰% بود .(p<0.05) اختلاف بين اثر ضدميکروبي عصاره خالص سير و ترکيب کلرهگزيدين۲ % با عصاره خالص سير در گروه هوازي معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره سير بر باکتري انتروکوکوس فکاليس در شرايط آزمايشگاهي در محيط هوازي و بي هوازي موثر مي باشد، ولي در مقايسه با کلرهگزيدين و هيپوکلريت سديم اثربخشي کمتري دارد.