مقاله مقايسه اثر عصاره هاي آويشن، سرخارگل، سير و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين بر ليپيدهاي سرم، درصد هماتوکريت و ميزان هموگلوبين جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر عصاره هاي آويشن، سرخارگل، سير و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين بر ليپيدهاي سرم، درصد هماتوکريت و ميزان هموگلوبين جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله سرخارگل
مقاله سير
مقاله ويرجينيامايسين
مقاله فاکتورهاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري زاده زرير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گوشت طيور يکي از منابع مهم غذايي بشر است که مي توان با جيره هاي غذايي غني از ترکيبات گياهي ميزان کلسترول آن را کاهش داد. وجود ترکيباتي با خاصيت کاهش دهندگي ليپيدهاي سرمي و آنتي اکسيداني در بسياري از گياهان دارويي و عصاره هاي حاصل از آنها به اثبات رسيده است.
هدف: هدف از اين پژوهش مقايسه اثرات کاهش دهندگي ليپيدهاي سرم سه عصاره گياهي (آويشن باغي، سرخارگل و سير) و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين به عنوان بهبوددهنده هاي رشد در صنعت طيور است.
روش بررسي: تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس به طور تصادفي به ۶ تيمار و ۴ تکرار تقسيم شدند. تيمارها به ترتيب شامل: سه عصاره آويشن باغي، سرخارگل، سير، با دوز مصرف ۰٫۱ درصد (v/v)، آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين با دوز مصرف ۰٫۱۵ درصد (v/v) در آب، مخلوطي از عصاره هاي فوق با دوز ۰٫۱ درصد (v/v) در آب و گروه شاهد بدون هيچ يک از افزودني ها. کلسترول تام (TC)، تري گليسريد (TG)، -LDL کلسترول (LDL)، -HDL کلسترول (HDL) سرم، درصد هماتوکريت و غلظت هموگلوبين در پايان دوره پرورش (۴۲ روزگي) تعيين شدند.
نتايج: از بين عصاره هاي تجاري استفاده شده عصاره سير به طور معني داري سطح TC، TG،LDL  را در سرم کاهش و سطح HDL را افزايش داد. همچنين عصاره آويشن درصد هماتوکريت و ميزان هموگلوبين را بهبود داد، اما اين افزايش معني دار نبود.
نتيجه گيري: عصاره هاي گياهي استفاده شده فاکتورهاي خوني را در مقايسه با گروه هاي آنتي بيوتيک و شاهد، بهبود دادند.