مقاله مقايسه اثر عصاره هاي آويشن باغي (.Thymus vulgaris L)، سرخارگل (.Echinacea purpurea (L.) Moench)، سير (.Allium sativum L) و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين بر عملکرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر عصاره هاي آويشن باغي (.Thymus vulgaris L)، سرخارگل (.Echinacea purpurea (L.) Moench)، سير (.Allium sativum L) و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين بر عملکرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله سرخارگل
مقاله سير
مقاله ويرجينيامايسين
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري زاده زرير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي مقايسه عصاره هاي آويشن باغي (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سير (Allium sativum L.) و آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين به عنوان بهبود دهنده هاي رشد بر عملکرد جوجه هاي گوشتي انجام شد. تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه يک روزه از سويه راس ۳۰۸ در قالب طرح کامل تصادفي با ۶ تيمار (شامل عصاره هاي آويشن باغي، سرخارگل، سير، مخلوط عصاره ها با دوز ۰٫۱ درصد، ويرجينيامايسين با دوز ۰٫۱۵ درصد و گروه کنترل) و ۴ تکرار و ۲۰ جوجه در هر تکرار به طور تصادفي بين قفسه ها تقسيم گرديد. در پايان آزمايش از هر تکرار ۲ قطعه پرنده با وزني نزديک به ميانگين وزني تکرار انتخاب و جهت بررسي درصد لاشه (×۱۰۰ وزن لاشه خالي / وزن زنده پرنده)، درصد چربي بطني و وزن اندامهاي گوارشي، کشتار گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که در پايان هر دو مقطع ۲۱ و ۴۲ روزگي بيشترين و كمترين وزن بدن و افزايش وزن بدن به ترتيب مربوط به جوجه هاي تغذيه شده با جيره غذايي آنتي بيوتيك و سرخارگل بود. ويرجينيامايسين مصرف خوراک را افزايش داد، اما اين اختلاف بجز با گروه سرخارگل با ديگر گروهها معني دار نبود (P>0.05). در کل دوره پرورشي (۱-۴۲ روزگي) نيز کمترين و بيشترين ضريب تبديل به ترتيب مربوط به تيمار آنتي بيوتيک و سرخارگل بود (P<0.05)، هر چند که در اين دوره ضريب تبديل در گروه آويشن باغي تفاوت معني داري با گروه آنتي بيوتيک نشان نداد (P>0.05). درصد لاشه، درصد چربي بطني و وزن اندامهاي گوارشي بجز روده تفاوت معني داري بين تيمارها نداشت. به طوري که کمترين و بيشترين وزن روده به ترتيب متعلق به تيمارهاي آنتي بيوتيک و کنترل بود.