مقاله مقايسه اثر فرمالين با مالاشيت سبز در کنترل عفونت هاي قارچي تخم، درصد تفريخ و ناهنجاري هاي لاروي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر فرمالين با مالاشيت سبز در کنترل عفونت هاي قارچي تخم، درصد تفريخ و ناهنجاري هاي لاروي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله قارچ زدگي
مقاله مالاشيت سبز
مقاله فرمالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنوره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي قارچي مي تواند باعث تلفات و کاهش درصد تفريخ در تخم آزادماهيان گردد. در ايران، در اغلب مراکز تکثير هنوز هم از مالاشيت سبز جهت کنترل قارچ زدگي تخمها استفاده مي شود. ولي، با توجه به اثرات نامطلوب مالاشيت سبز مانند سرطانزايي، ضروري است از مواد مطلوب شيميايي ديگر نظير فرمالين که در چند سال اخير به عنوان داروي مناسب معرفي شده است، استفاده گردد. در اين تحقيق فرمالين با دو غلظت ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ ميکروليتر بر ليتر، مالاشيت سبز با غلظت متعارف کارگاه (۵/۱  ميلي گرم در ليتر) و تيمار کنترل (شاهد) بدون استفاده از دارو، جهت ارزيابي قارچي شدن تخم ها در نظر گرفته شدند. هر تيمار شامل ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۱۰۰۰ عدد تخم بود. از مدت زمان ۴۸ ساعت پس از لقاح، تيمار دارويي با فرمالين و مالاشيت سبز به صورت يک روز در ميان تا ۴ روز قبل از تفريخ به مدت ۱۵ دقيقه انجام شد. در پايان آزمايش، بر اساس آزمون واريانس يکطرفه و دانکن، ميزان قارچ زدگي تخمها در تيمار مالاشيت سبز نسبت به ساير تيمارها کمتر بود و با آنها اختلاف معني داري داشت (p£۰٫۰۵). ميزان چشم زدگي در تيمار فرمالين با غلظت ۱۵۰۰ ميکروليتر بر ليتر نسبت به تيمارهاي مالاشيت سبز و تيمار شاهد بيشتر و داراي اختلاف معني دار بود (p£۰٫۰۵)، ولي نسبت به تيمار فرمالين با غلظت ۱۰۰۰ ميکروليتر بر ليتر داراي اختلاف معني‏دار نبود (p>0.05). ميزان تفريخ در تيمار فرمالين با غلظت ۱۵۰۰ ميکروليتر بر ليتر نسبت به تيمار مالاشيت سبز داراي اختلاف معني‏دار بود (p£۰٫۰۵). در نهايت، ميزان ناهنجاري لاروي در هيچ کدام از تيمارها اختلاف معني دار نداشت (p>0.05).