مقاله مقايسه اثر كرم واژينال ميكوسين (ساخته شده از سير) و ژل واژينال مترونيدازول در درمان مبتلايان به واژينوباكتريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر كرم واژينال ميكوسين (ساخته شده از سير) و ژل واژينال مترونيدازول در درمان مبتلايان به واژينوباكتريايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله ژل واژينال مترونيدازول
مقاله ژل واژينال ميکوسين
مقاله درمان
مقاله واژينوز باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حفيظي موري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دولتيان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نقاش عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: معطر فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: واژينوز باكتريايي يكي از شايع ترين عفونت هاي زنان در سنين باروري است. اگر چه مترونيدازول به عنوان موثرترين دارو جهت درمان پيشنهاد مي شود، اما با عوارض متعددي همراه است كه ادامه درمان توسط بيماران را با مشكل مواجه مي سازد؛ لذا نياز به يافتن دارويي با عوراض جانبي كمتر احساس مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر كرم واژينال ميكوسين (ساخته شده از سير) و ژل واژينال مترونيدازول در درمان بيماران مبتلا به واژينوز باكتريايي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه يك كارآزمايي باليني است كه بر روي ۱۰۰ نفر از زنان متاهل ۴۴-۱۸ ساله كه عفونت واژينوز باكتريايي در آنها از طريق معيار باليني آمسل تشخيص داده شده بود انجام شد. اين افراد به صورت تصادفي به دو گروه ۵۰ نفري تحت درمان با كرم واژينال ميكوسين و ژل واژينال مترونيدازول تقسيم شدند. بيماراني كه داراي عفونت تريكومونايي يا كانديدايي بودند از مطالعه خارج شدند، دوره درمان در هر گروه ۷ روز بود. پس از گذشت ۷-۲ روز از تكميل دوره درمان مجددا معيارهاي آمسل و شكايت بيماران كنترل شد و عوارض دارويي ثبت گرديد.
يافته ها: شكايات بيماران و معيار باليني آمسل به طرز معني داري پس از درمان با ميكوسين و مترونيدازول كاهش نشان داد (P<0.05) به طوري كه ميزان بهبود باليني در گروه ميكوسين ۸۰ درصد و در گروه مترونيدازول ۷۰ درصد بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كرم واژينال ميكوسين مي تواند جايگزين مناسب براي ژل واژينال مترونيدازول در درمان واژينوز باكتريايي زنان به شمار آيد.