مقاله مقايسه اثر مداليته هاي فيزيکي و تمرين ايزومتريک بر علايم بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر مداليته هاي فيزيکي و تمرين ايزومتريک بر علايم بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله مداليته فيزيکي
مقاله تمرين ايزومتريک
مقاله کيفيت زندگي
مقاله شدت درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي طناز
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استئوآرتريت شايع ترين بيماري مفاصل سينوويال مي باشد. اين بيماري با تخريب پيشرونده غضروف مفصلي مشخص مي شود. شيوع اين بيماري در سنين سالمندي بوده و در راس علل ناتواني در اين سنين قرار دارد. علايم بيماري استئوآرتريت زانو به صورت درد، خشکي صبحگاهي و محدوديت حرکات مفصلي مي باشد. اين مطالعه به منظور مقايسه اثر مداليته هاي فيزيکي و تمرين ايزومتريک بر علايم بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام پذيرفت.
روش بررسي: اين كارآزمايي باليني تصادفي شده روي ۴۰ بيمار مبتلا به استئوآرتريت زانو مراجعه کننده به درمانگاه طب فيزيکي و توانبخشي بيمارستان فيروزگر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شد. بيماران بر اساس علايم باليني و راديولوژيکي طبق معيارهاي ACR انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه ۲۰ نفره تحت درمان با مداليته هاي فيزيکي (A) و تمرين ايزومتريک (B) قرار گرفتند. گروه A تحت درمان با مداليته فيزيکي به مدت ۱۲ جلسه (۴ هفته) و گروه B تحت درمان با تمرين ايزومتريك در منزل (۴ هفته) قرار گرفتند. براي ارزيابي از فرم پرسشنامه Koos استاندارد شده و نيز براي اندازه گيري شدت درد از مقياس بصري درد (VAS) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزاري آماري SPSS-11 و آزمون تي تحليل شدند.
يافته ها: در گروه مداليته فيزيکي ميانگين کيفيت زندگي پس از مداخله افزايش و ميانگين شدت درد و علايم باليني شامل تورم و سفتي مفصل كاهش يافت(P<0.05) . در گروه تمرين ايزومتريك ميانگين شدت علايم باليني کاهش و کيفيت زندگي پس از مداخله افزايش يافت(P<0.05) . همچنين ميانگين درجه بهبود فعاليت هاي روزمره زندگي پس از مداخله در گروه مداليته فيزيکي به ميزان معني داري نسبت به گروه تمرين ايزومتريك بالاتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مداليته هاي فيزيکي و تمرين ايزومتريک زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت به يک ميزان باعث کاهش درد شده است؛ اما روش درماني مداليته هاي فيزيکي باعث بهبود معني دار فعاليت هاي روزمره زندگي در مقايسه با روش درماني تمرين ايزومتريک مي گردد.