مقاله مقايسه اثر مصرف شير كم چربي، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر كاهش وزن و چربي بدن در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر مصرف شير كم چربي، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر كاهش وزن و چربي بدن در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهش وزن
مقاله كلسيم
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اخير پيشنهاد مي دهند که متابوليسم کلسيم و شايد ديگر ترکيبات موجود در شير، ممکن است در تغيير تعادل انرژي و در نتيجه کاهش وزن نقش داشته باشند. اين مطالعه با هدف مقايسه اثرمصرف شير کم چربي، شير سوياي غني شده با کلسيم و مکمل کلسيم بر کاهش وزن و چربي بدن در زنان داراي اضافه وزن و چاق غير يائسه صورت گرفت.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني، ۱۰۰ زن داراي اضافه وزن يا چاق غير يائسه و سالم، به صورت تصادفي به يکي از گروه هاي زير اختصاص يافته و به مدت ۸ هفته تحت مطالعه بودند: ۱) گروه کنترل، ۶۰۰-۵۰۰ ميلي گرم در روز کلسيم ۲) گروه مکمل کلسيم، همانند گروه کنترل به علاوه ۸۰۰ ميلي گرم کلسيم در روز به شکل کربنات کلسيم ۳) گروه شير، داراي ۳ سروينگ در روز شير کم چربي ۴) گروه شير سويا، داراي ۳ سروينگ در روز شير سويا (انرژي همه گروه ها ۵۰۰ کيلو کالري کمتر از نياز روزانه فرد بود). در ابتداي مطالعه و پايان هفته ۸، شاخص هاي تن سنجي اندازه گيري و ۳ روز پرسشنامه ثبت مواد غذايي و فعاليت بدني تکميل شد.
يافته ها: مقايسه ميانگين تغييرات وزن، دور کمر،BMI  وWHR  نشان داد که کاهش دور کمر و WHR در بين ۴ گروه تفاوت معني دار داشت (به ترتيبP=0.029  و P=0.015). پس از تعديل براي مقادير پايه، اختلاف در تغييرات وزن وBMI  نيز در بين ۴ گروه معني دار شد (به ترتيبP=0.019  و P=0.017). بيشترين کاهش در تمام شاخص هاي تن سنجي، متعلق به گروه مصرف کننده شير بود.
نتيجه گيري: افزايش مصرف شير کم چربي مي تواند باعث کاهش بيشتر چاقي عمومي و مرکزي نسبت به رژيم کم کالري به تنهايي گردد.