مقاله مقايسه اثر ميزوپروستول زيرزباني و واژينال در القاي زايمان در حاملگي ترم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ميزوپروستول زيرزباني و واژينال در القاي زايمان در حاملگي ترم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزوپروستول
مقاله القاي ليبر
مقاله حاملگي ترم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي ابوطالب
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پور سيده ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستاني هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرويكس مطلوب و انقباضات رحمي دو عامل اساسي در زايمان هستند و براي موفقيت القاي ليبر حايز اهميت هستند. درمان هاي مختلفي براي القاي زايمان استفاده مي شود که از آن جمله مي توان به ميزوپروستول اشاره نمود. اين مطالعه با توجه به اهميت موضوع و نيز عدم وجود مطالعه مشابهي در ايران به منظور مقايسه اثر ميزوپروستول زيرزباني و واژينال در القاي ليبر در بيماران ترم انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يک كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور است. ۲۵۰ خانم باردار مراجعه کننده به بيمارستان آرش در طي سال هاي ۸۸-۸۷ با استفاده از جدول اعداد تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يک گروه ۲۵mg ميزوپروستول واژينال همراه با پلاسبوي خوراکي و يک گروه ۲۵mg ميزوپروستول خوراکي همراه با پلاسبوي واژينال دريافت نمودند و در ادامه عوارض جنيني و مادري و امتياز بيشاپ و زمان آغاز درد و فاصله آن تا زايمان در دو گروه بررسي شدند.
يافته ها: ميانگين امتياز بيشاپ قبل و بعد از تجويز ميزوپروستول و نيز زمان شروع درد و فاصله آن تا زايمان و تعداد دوزهاي مصرفي ميزوپروستول در دو گروه تفاوتي نداشت (
p>0.05). در روش زيرزباني ۴۳ نفر (%۳۴٫۴) و در روش واژينال ۵۴ نفر (%۴۳٫۲) زايمان طبيعي داشتند که اختلاف آماري معني داري را نشان نمي داد (p>0.05). همچنين ميزان فراواني عوارض مادري و جنيني در دو گروه يکسان بود (p>0.05).
نتيجه گيري تفاوتي بين دو روش زيرزباني و واژينال تجويز ميزوپروستول از نظر نتايج بارداري و عوارض مادري و جنيني وجود ندارد و لذا هر يک از آن ها را مي توان با توجه به شرايط بيمار و پزشک استفاده نمود.